Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodologija istraživanja u odgoju II
Kratica: MI2-9USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Željko Boneta
Izvođači: Željka Ivković dipl. soc. ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Metodologija istraživanja u odgoju I - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- Primjeniti temeljna znanja iz statistike za obradu kvantitativnih podataka u društvenim znanostima
- Pripremiti baze podataka u SPSS programu
- Izvesti deskriptivne i osnovne statističke metode utvrđivanja relacija između nominalnih i ordinalnih varijabli i izrada tablica i grafova s rezultatima
- Interpretirati dobivene rezultate.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
- Izrada baze podataka primjerenu računalnoj statističkoj obradi u programu SPSS.
- Izrada osnovne, univarijatne deskriptivne analize i prikaz rezultata pomoću tablica i grafova.
- Provedba i interpretacija osnovnih statističkih analiza.
- Provedba i interpretacija analiza kojima se mogu povezati dvije nominalne varijable
- Usporediti dvije nezavisne ili zavisne skupine parametrijskim i neparametrijskim testovima rezultata.
- Utvrditi i interpretirati koeficijenate povezanosti između dvije varijable..
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: O.1 Petz, B. (2007.). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap. O.2 Mejovšek, M. (2008). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (poglavlja vezana uz obrađene statističke analize)
Preporučena literatura:
2. D.1 Halmi, A. (1999). Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea. D.2 Cohen, L ., Manion, L. i Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap. (poglavlja vezana uz obrađene statističke analize) D.3 Mužić, V. (1999), Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodologija istraživanja u odgoju I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu