Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Informatička pismenost
Kratica: IP-1PPOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Jasminka Mezak
Izvođači: doc. dr. sc. Jasminka Mezak ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon odslušanog predmeta studenti će moći:
- interpretirati i upotrijebiti suvremene tehničke koncepte u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (arhitektura računala, programska podrška, mreže računala)
- razlikovati brojevne sustave
- objasniti i interpretirati načine povezivanja računala
- analizirati informacije dobivene iz različitih izvora
- pravilno napisati i oblikovati tekst na računalu
- izraditi proračunske tablice i grafove na računalu

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Predavanja:
podatkovno opisivanje: Pojam podatka, pojam informacije, informatika, računalstvo, informacijske i komunikacijske tehnologije
razvoj računala: mehanički strojevi, elektromehanički strojevi, elektronički strojevi, osobna računala
građa računala: centralna jedinica, memorija, ulazno-izlazni uređaji, sabirnice, uređaji i mediji za pohranu podataka
zapis podataka: brojevni sustavi, bit i bajt, kodovi i kodiranje, Boole-ova algebra i logički sklopovi
programska podrška: pojam operacijskog sustava, vrste i funkcije operacijskog sustava, korisnički programi, računalni virusi, izrada računalnog programa
povezivanje računala: računalne mreže, prijenosni kanali, modem, ISDN, DSL, Internet, CARNet, WWW, intranet i extranet

Vježbe:
Rad u sustavu za e-učenje
Oblikovanje teksta: pisanje teksta, oblikovanje slovnih znakova, oblikovanje odlomka, postavke stranice, zaglavlja i podnožja dokumenata, futnote, pisanje u stupcima, izrada tablica, grafika unutar teksta
Oblikovanje proračunskih tablica: oblikovanje ćelija, formule i funkcije, sortiranje, grafovi, filtriranje podataka
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. Grundler, D., Blagojević, L. (2007.) Informatika 1. Zagreb: Školska knjiga Gvozdanić, et al (2005.) Informatika/računalstvo 1 i 2. Varaždin: PRO-MIL Grundler, D. (2004.) Kako radi računalo, Varaždin: PRO-MIL
Preporučena literatura:
1. Dodatna: White, R. (2007.) How Computers Work. 9th ed. Que, Indianapolis Šavle, S. (2004), MS Word 2003. Rijeka:Adamić. Šavle, S. (2003), MS Excel 2003. Rijeka: Adamić Priručnik za stjecanje europske računalne diplome, (2007.), Zagreb, KING ICT
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu