Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Nova paradigma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Kratica: NP-1PDOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić
Izvođači: Akvilina Čamber Tambolaš mag.praesc.educ ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- aktivno sudjelovati u pronalaženju novih i primjerenih informacija značajnih za problematiku nove paradigme ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- surađivati s drugim studentima te demonstrirati vještine individualnog i timskog rada u korištenja formalnih, neformalnih i informalnih informacija u kontekstu nove paradigme ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- procjenjivati i vrednovati uspješnost realiziranih zadataka svoga rada i rada ostalih studenata
- posjedovati vrijednosti novog pogleda/paradigme na dijete i djetinjstvo, značajne za budući kvalitetan odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi
- prepoznati, navoditi i razlikovati te opisati i objasniti različita teorijska gledišta i koncepcije djetinjstva, s pogledom na povijest i suvremenost pojedinih paradigmi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja/djetinjstva
- kritički vrednovati i raspraviti praksu nove paradigme ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- samostalno i timski kreirati, skicirati te predlagati određene modele integriranog odgojno-obrazovnoga rada u kontekstu nove paradigme ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Paradigma kao temeljni sustav vrijednosti/pogled na svijet; Paradigma u kontekstu promjena koje se događaju u pogledu na dijete; Paradigma u predškolskom odgoju u određenjima svjetski poznatih autora. POgledi u povijest djetinjstva; Novo djetinjstvo ; KOncepcije i modeli djetinjstva. Djeca i izazovi 21. stoljeća - Razvojni zadaci , Rano djetinjstvo prezentirano u stručnom i znanstvenom jeziku . Djetinjstvo između politike, istraživanja i prakse. Rani i predškolski odgoj u kontekstu razvoja društva. Dijete i djetinjstvo u pedagogijskoj teoriji i praksi. Modernizam u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju . Odgajatelj i odrastanje u multikulturalnom društvu, Odgajatelj - dijete - moralnost - interakcija. Dijete i institucije - konstrukcije identiteta. Odjeci igara u odrastanju. Istraživanja o djetetu i djetinjstvo,
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Bruner, J. (2000), Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa. 2. Petrović-Sočo, B. (2008), Osobne vrijednosti u kontekstu cjeloživotnog učenja odgojitelja/učitelja. U: Pedagogija i društvo znanja. Sv.1. Cindrić, M., Domović, V. i dr. (ur.), Zagreb: Učiteljski fakultet. Str. 281-291. 3. Armstrong, T. (2006), Najbolje škole. Kako istraživanje razvoja čovjeka može usmjeravati pedagošku praksu. Zagreb:Educa. Str. 15-100 4. Males, D.(ur.) (2011),Nove paradigme ranoga odgoja. Zagreb: FF Zagreb, Zavod za pedagogiju, Alinea. 5. Vujičić, L. (2010), "Pedagoško istraživanje" kao značajna karakteristika novog profesionalizma učitelja/odgajatelja. U: Bacalja, R. (ur.), Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgajatelja. Zadar: Sveučilište u Zadru, str. 139-153.
Preporučena literatura:
2. Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku (navesti naziv jezika) 1. Pećnik, (2008.), Suvremeni pogled na dijete, roditeljstvo i socijalizaciju, Dijete i društvo, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, br. 1/2, Zagreb (99.-119. str.) 2. Miljak, A. (1997), Inovacijski pristupi ili druga paradigma u predškolskom odgoju. U: Inovacijski prostupi_ Korak bliže djetetu (ur.) Božić, Ž. Rijeka: Adamić. str. 62-67. 3. Miljak, A. (2002), Vrtić-dječja kuća- Kako učiniti da vrtići budu u skladu s dječjom prirodom?. U: Vrtić u skladu s dječjom prirodom. (ur.), Miljak, A., Vujičić, L. Rovinj: DV Neven. str. 15-37 4. Morin, E. (2002), Odgoj za budućnost. Zagreb: Educa. 5. Praćenje tekstova o predškolskom odgoju u časopisa Dijete i društvo u godini slušanja/polaganja kolegija.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu