Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Profesionalne kompetencije odgajatelja
Kratica: PKO-1PDOpterećenje: 45(P) + 15(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Krstović
Izvođači: Danijela Blanuša Trošelj ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
-povezati i interpretirati usvojene temeljne pojmove profesije, profesionalnih kompetencija, profesionalnog razvoja i faza prof. razvoja, te drugih povezanih pojmova
-klasificirati dobivene spoznaje, argumentirati stajališta o njima, te na taj način mijenjati svoju implicitnu pedagogiju
-prepoznati vlastiti profesionalni put i kompetencije , razviti osobni identitet i relativnu autonomiju u odlukama, te djelovati autonomno,
-pokazati sposobnost konstruktivnog rješavanja problema i odlučivanja u okviru svoje profesionalne uloge
-pokazati vještinu upravljanja informacijama iz različitih izvora, primjenom odgovarajućih resursa za učenje (tekstova i informacijskih i komunikacijskih tehnologija), koje uključuju aspekte utemeljene na poznavanju naprednijih dostignuća u području studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
-razvijati sposobnost izražavanja, primjenjivanja svojih prava u svim poljima svojeg profesionalnog djelovanja
-biti sposoban prepoznati, obraniti i argumentirati vlastite profesionalne stavove, prava i interese, odgovornosti i potrebe
-demonstrirati i primjenjivati sposobnost kvalitativno više razine interpretacije istraživačkih podataka, njihovu interpretaciju i evaluaciju unutar svoga profesionalnog i znanstvenog polja rada
-biti osposobljen za aktivno sudjelovanje u kreiranju obrazovne politike u području ranog i predškolskog odgoja pridajući mu značaj sukladan njegovim razvojnim potencijalima, analizirati, evaluirati i unapređivati koncepte, teorije, politiku i praksu suvremenog institucionalnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Pojam profesionalizma u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
Kompetencije odgajatelja kao sveobuhvatna postignuća koja mu omogućavaju uspješno suočavanje s izazovima suvremenog društva općenito, u odnosu na pojedini društveni kontekst, ali i specifičnu situaciju življenja u kojoj se kao pojedinac nalazi.
Ključne kompetencije odgajatelja kao dijela njegove osobnosti koje potencijalno doprinose procijenjeno važnim ishodima
Kompetencije kao repertoari osobnog ponašanja profesionalaca u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju;
Profesionalne kompetencije odgajatelja kao dinamična kombinacija znanja, razumijevanja vještina i sposobnosti, stavova i odgovornosti
Područja kompetencija u profesionalnom razvoju odgajatelja
Sastavnice profesionalnog portofolia odgajatelja kao sustava evidentiranja stečenih kvalifikacija i iskustava tijekom cjeloživotnog obrazovanja i dokumentiranja vještina i postignuća napretka u karijeri.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Brock, A. (2006). Dimensions of Early Years Professionalism: Attitudes versus Competence. www.tactyc.org.uk/pdfs/Reflection-brock.pds 2. Moss, P. (2006). Structures, Understandings and Discourses: possibilities for re-envisioning the early childhood worker . Contemporary Issues in Early Childhood, Volume 7, Number 1. 3. Krstović, J. (2009). Odrazi sveučilišnog obrazovnja odgojitelja na koncept novog profesionalizma:izazovi i dileme . Curriculums of Early and Compulsory Education / Dejana Bouillet, Milan Matijević (ur.).Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb. 4. Oberhuemer, P. (2011). The Early Childhood Education Workforce in Europe Between Divergencies and Emergencies. International Journal of Child Care and Education Policy. Vol. 5, No.1, str. 55-63. 5. Živković, M. (2009). Kodeks učitelja zasnovan na Kantovom nauku o dužnosti. Metodički ogledi, 16, str. 23-34.
Preporučena literatura:
2. 1.Caulfield, R. (1997). Professionalism in Early Care and Education. Early Childhood Education Journal. VoL 24, No. 4. 2. Marković, J. (2008). Je li etično istraživati s djecom? Neka etička pitanja u istraživanju folklorističkih i kulturnoantropoloških aspekata djetinjstva. Etnol. trib. 31, Vol. 38, str. 147-165 3. Core Competencies For Early Care And Education Professionals Www.Marc.Org/Mcel/Assets/Corecompetencies.Pdf 4. Tuning Educational Structures In Europe Workgrop: Education(Tuning 2; 2005) Http://Tuning.Unideusto.Org/Tuningeu/Images/Stories/Template/Template_Education.Pdf 5. European Trade Union Committee For Education (2008) Teacher Education In Europe: An Etuce Policy Paper Http://Etuce.Homestead.Com/Publications2008/Etuce_Policypaper_En_Web.Pdf
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu