Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Likovna metodika u integriranom kurikulumu I
Kratica: LMK1-3PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Anita Rončević
Izvođači: v. pred. dr. sc. Anita Rončević ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Likovna kultura - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Razvijanje općih osobnih kompetencija i stručnih kompetencija vezanih za vizualno-likovno opismenjavanje, sposobnost ispravnog interpretiranja pojmova likovnog jezika, posjedovanje znanja i praktičnih vještina vezanih za uporabu likovnih tehnika i materijala, stjecanje metodičko-didaktičkih znanja i sposobnosti vezanih za likovni jezik, razvoj sposobnosti analize dječjih likovnih uradaka, stjecanje sposobnosti samostalnog planiranja integriranih aktivnosti

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Uvod u Metodiku likovne kulture, interdisciplinarnost,
Povijest likovnog odgoja i obrazovanja,
Polifaktorski model aktivnosti,
Razvoj djece rane, predškolske i rane školske dobi, razvojne faze likovnog izraza djece rane, pradškolske i rane školske dobi,
Likovni tipovi djece rane, pradškolske i rane školske dobi,
Analiza dječjih likovnih uradaka,
Odgajatelj, osobne i stručno-profesionalne kompetencije,
Postojeća koncepcija rada u vrtiću,
Likovna kultura u integriranom kurikulumu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Herceg, L., Rončević, A. i Karlavaris, B. (2010). Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi 2. Karlavaris, B. (2007). Fenomen dječjeg crteža. Novi Sad: vlastito izdanje 3. Karlavaris, B. (1991). Metodika likovnog odgoja 1. Rijeka: Hofbauer 4. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece. (1991), Glasnik 7/8. Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa RH.
Preporučena literatura:
2. 1. Belamarić, D. (1987). Dijete i oblik. Zagreb: Školska knjiga. 2. Grgurić, N., Jakubin, M. (1996). Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Likovna kultura
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu