Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Istraživačko-spoznajni integrirani kurikulum I
Kratica: ISK1-4PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić
Izvođači: Akvilina Čamber Tambolaš mag.praesc.educ ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Upoznavanje sa specifičnostima dječjeg mišljenja i sposobnostima učenja djece rane i predškolske dobi. Osposobljavanje studenata za primjenu različitih strategija učenja, sredstava i oblika odgojno-obrazovnog rada kojima će poticati dječje učenje u interakciji s fizičkom i socijalnom sredinom.
Opće kompetencije:
- biti osposobljen za primjenu osnovnih polazišta, načina i oblika rada za izvođenje, praćenje i vrednovanje istraživačko spoznajnih aktivnosti u integriranom kurikulumu
- biti osposobljen za planiranje i organiziranje, praćenje i vrednovanje istraživačko-spoznajnih aktivnosti u fizičkom i socijalnom okruženju odgojne skupine-vrtića
- razviti sposobnost analiziranja i sintetiziranja istraživačko-spoznajnih aktivnosti
- razviti osjetljivost studenata za prepoznavanje i primjereno zadovoljavanje dječjih kognitivnih i socio-emocionalnih potreba
Specifične kompetencije:
- objasniti i interpretirati nove spoznaje u odnosu na razvoj djeteta
- definirati stimulativno fizičko i socijalno okruženje
- opisati i objasniti mogućnosti korištenja različitog materijala (pedagoški oblikovanog i neoblikovanog)
- razlikovati suvremene strategije učenja i poučavanja u odgojno-obrazovnom radu s djecom
- analizirati strategije odgojno-obrazovnog djelovanja i suradničkog učenja (na razini grupe, vrtića i šire)
-opisati i razlikovati različite stilove učenja djece i obrazložiti njihovo postojanje i uvažavanje u odgojno-obrazovnom radu s djecom rane i predškolske dobi.

Obaveze studenata su:
redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u nastavi;
izrada mape aktivnog sudjelovanja u realizaciji sadržaja kolegija (aktivnosti u učionici te samostalni zadaci: analiza literature i članaka iz časopisa, te drugih medija koji se bave sadržajima kolegija;
praćenje aktualnih zbivanja u neposrednom okruženju studenta u funkciji planiranja odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom);
izrada i prezentacija seminarskog rada;realizacija protokola praćenja aktivnosti u vrtiću i izrada kritičke refleksiju uz foto i/ili video dokumentaciju, kolokvij
Prilikom boravka u vježbaoni u radu hospitirati, asistirati odgajatelju-mentoru, te pripremati se za samostalnu realizaciju pojedinih zadaća s manjom grupom djece.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Uzajamnost i povezanost svih aspekata dječejg razvoja i učenja - PUS, NOK
2. Razumjeti i upoznati dijete
3. Socijalno i kulturno okruženje kao poticaj za prepoznavanje i primjereno zadovoljavanje dječjih kognitivnih i socio-emocionalnih potreba (od 6.mj. do polaska u osnovnu školu)
4. Kreiranje stimulativnog fizičkog i socijalnog okruženja
5. Vrste i organizacija odgojno-obrazovnih aktivnosti
6. Centri aktivnosti i moguće aktivnosti djece i odgajateljia u njima
7. Upoznavanja i istraživanje mogućnosti dječjeg učenja pomoću didktičkih, nestrukturiranih, prirodnih materijala i igračaka
8.Strategije odgojno-obrazovnog djelovanja
9. Integrativnost orijentacijskih sadržaja u upoznavanju prirodne, društvene okoline i početnih matematičkih pojmova kod djece u dobi od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu
10. Teorija višestrukih inteligencija, različitih stilova učenja u odgojno-obrazovnom radu s djecom u institucijskom kontekstu
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Gopnik, A. i sur. (2003), Znanstvenik u kolijevci. Zagreb, Educa 2. Vujičić, L. (2005), Dijete u kretanju ? upoznati i razumjeti. U: Kunstek,M. (ur.), Dijete u kretanju. Zagreb:Gradski ured za obrazovanje i šport. Str. 34-42 3. Petrović-Sočo, B. (2007), Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje ? holistički pristup. Zagreb, Mali profesor. 4.Jull,J. (1995), Samosvijest i samopouzdanje (str.91-131) U: Vaše kompetentno dijete. Zagreb, Educa. 5. Miljak, A. i Vujičić, L. (2002), Vrtić kao dječja kuća. Rovinj: DV Neven 6. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. www.mips.hr 7. Časopis Zrno ?Kurikulum ranog odgoja i obrazovanja? (Tema broja) br. 93-94, studeni 2010.-veljača 2011.
Preporučena literatura:
2. 1.(1991), Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja; Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece. Zagreb, Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture br. 7-8. 2. Bredekamp, S. (1996), Kako djecu odgajati. Zagreb, Educa 3. Došen-Dobud, A. (2004), S djecom u jaslicama. Zagreb, Alinea 4. Katz, L. (1999), Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije. Zagreb, Educa. 5. Maleš, D i sur. (2003), Živjeti i učiti prava: odgoj za ljudska prava u sustavu predškolskog odgoja. Zagreb, Filozofski fakultet. 6. Stokes, S.E. (2000), Kurikulum za jaslice. Zagreb, Udruga roditelja Korak po korak. 7.Hansen, K.A. (2001), Kurikulum za vrtiće. Zagreb, Udruga roditelja Korak po korak 8. Ferucci, J. (2000), Što nas uče djeca. Zagreb, Algoritam
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu