Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbeni praktikum II
Kratica: GP2-4PPOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 15(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. Sanja Šamanić
Izvođači:
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
GlazbenI praktikum I
- odslušan!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Upoznati i usvojiti odabrane glazbene sadržaje, strukture i oblike u okviru funkcije glazbenog odgoja.
Razviti sposobnosti i vještine u analiziranju i interpretaciji glazbenih primjera.
Razviti koordinaciju u glazbenoj izvedbi.
Upoznati glazbeno komunikacijske vještine kroz sviranje i pjevanje.
Razvijanje samostalnosti u glazbenoj izvedbi,
Sposobnost razvijanja vještina samoreguliranog učenja,

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Ljestvice C/F/G/D; Ura, Maca i miš. Proljeće, Dom, Majčina uspavanka, Pjevala je ptica kos, Brojevi, Zeko pleše, Padaj, padaj snježiću; Naše kolo. Žaba, Saonice male Sanje,Uskršnji zeko, Djeca i maca, Pada list, Kišica; U šumici zeko, Kokoš, Bicikl, Blistaj, blistaj...
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šamanić, S.,(2011), Glazbeni ključ, Učiteljski fakultet u Rijeci Banov, N.,(2006), Od brojalice do pjesme, Glazbena škola A. J. Matić, Rijeka Đefri-Bošnjak, V.,(2001), Ja volim pjesmu, pjesma voli mene, Centar za predškolski odgoj, Osijek Goran, Lj.,Marić, Lj.,(1991), Spavaj, spavaj, zlato moje, Školska knjiga, Zagreb Riman, M.,(2008), Dijete pjeva, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Glazbeni praktikum I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu