Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sukonstrukcija kurikuluma u ranom odgoju i obrazovanju
Kratica: SKRO-3PDOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić
Izvođači: Akvilina Čamber Tambolaš mag.praesc.educ ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- generirati višu razinu znanja i razumijevanja u analiziranju, sintetiziranju i vrednovanju u (su)koinstruiranju kurikuluma ranog odgoja i obrazovanja
- demostrirati i primjenjivati sposobnosti kvalitativno više razine interpretacije i evaluacije istraživačkih vještina u sukonstruiranju kurikuluma ranog odgoja i obrazovanja
- izgraditi sustav poticanja i procjenjivanja procesa i učinaka dječjeg učenja i razvoja
- primijeniti integrativnost različitih metodičkih postupaka, oblika i sadržaja za cjelovito (holističko) odgojno-obrazovno djelovanje na dijete i s djetetom rane dobi
- argumentirati stavovima i uvjerenjima o djetetu bogatom potencijalima, a ne kao o malom receptivnom biću
- poduprijeti promišljanja novih strategija u (su)konstruiranju kurikuluma kao odgovor na suvremene spoznaje o djetetu i djetinjstvu
- analizirati, evaluirati i unaprijeđivati teoriju i praksu suvremenog ranog odgoja i obrazovanja
- identificirati i kritički reflektirati kontinuitet i diskontinuitet između "teorije o akciji" i "teorije u akciji"
- demonstrirati sposobnost konstrukcije istraživačkog zadatka koji će se rješavati praktičnim istraživanjem, analizom i interpretacijom rezultata

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Prepoznavanje, razumijevanje i zadovoljavanje dječjih razvojnih i individualnih potreba (senzibilnost za dijete).
Priprema institucije i odgajatelja za prijem nove djece, suradnja s roditeljima. Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje djece. Dimenzije konteksta ustanove ranog odgoja i obrazovanja. Raspored prostora, opreme, materijala i vremena, bitne odrednice otvorenog, razvojnog kurikuluma.
Polaženje od okruženja, postojećeg dječjeg iskustva i interesa u kreiranju integriranog razb+vojnog kurikuluma u različitim oblicima programa za djecu do treće godine života. Socio-pedagoško okruženje djeteta u u stanovi za rani odgoj i obrazovanje. Uloge odgajatelja u kreiranju, promatranju, poticanju i evaluiranju dječjeg iskustvenog učenja (manipuliranjem, istraživanjem, eksperimentiranjem, izražavanjem te revidiranjem i dograđivanjem prethodnih dječjih iskustava). Interakcija među djecom kao dio socio-pedagoškog okruženja djeteta u ustanovi za rani odgoj i obrazovanje - analiza, kritička samorefleksija i grupna refleksija - okruženja za dječje učenje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Miljak, A. (2005.), Su-konstrukcija kurikuluma i teorije (ranog odgoja) obrazovanja, Pedagogijska istraživanja, 2 (2), Zagreb (235.-250. str.) 2. Gopnik, A. (2011), Beba filozof. Zagreb: Algoritam. 3. Petrović-Sočo, B. (2007.), Kompetencije odgojitelja u jaslicama, U: Babić, N. (ur.), Kompetencije i kompetentnost učitelja, Učiteljski fakultet u Osijeku, Osijek (337.-345. str.) 4. Petrović-Sočo, B. (2011), Nova paradigma shvaćanja konteksta ustanova ranoga odgoja. U: Maleš, D. (ur.) Nove paradigme ranoga odgoja. Zagreb:FF, Zavod za pedagogiju 5. Batistič-Zorec,M. (2003), Razvojan psihologija i odgojna praksa u vrtićima. U: Paragvaj, Ujčić (ur.) Postignuća u praksi i teoriji predškolskog odgoja. Opatija.
Preporučena literatura:
2. 1. Petrović-Sočo, B. (2007.), Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje holistički pristup, Mali professor, Zagreb 2. Došen-Dobud, A. (2004), S djecom u jaslicama. Zagreb: Alinea 3. Petrović-Sočo, B.(2009), Mijenjanje kontekstai odgojne prakse dječjih vrtića. Zagreb: Mali profesor 4. Stokes, S.E. (2000.), Kurikulum za jaslice, Udruga roditelja Korak po korak, Zagreb 5. Miljak, A. (1991.), Istraživanje procesa odgoja i njege u dječjim jaslicama, Školska knjiga, Zagreb
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu