Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Didaktička dokimologija
Kratica: DD-9USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Petra Pejić Papak
Izvođači: doc. dr. sc. Petra Pejić Papak ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Razlučiti i argumentirati temeljne dokimološke pojmove
Identificirati i interpretirati evaluacijske procese u nastavi i učenju kao specifičnom vidu odgojno obrazovnog procesa
Razlikovati i protumačiti temeljne komponente i faze evaluacijskog procesa
Izraditi i prezentirati nastavni materijal korištenjem zadataka objetivnog tipa
Kritički prosuđivati u vrednovanju pojedinih nastavnih sadržaja
Implementirati i evaluirati objektivne instrumente za praćenje i ocjenjivanje napretka učenika (testovi, zadaci objektivnog tipa, skale procjene, skale sudova)
Poduprijeti primjenjivanje dobre evaluacijske prakse iz drugih zemalja
Protumačiti proces ocjenjivanja i klasifikacije znanja u školske ocjene.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Didaktička dokimologija - područje proučavanja i metodološka utemeljenost.
2. Osnovni termini i pojmovi (evaluacija, vrednovanje, provjeravanje, ocjenjivanje i ispitivanje).
3. Evaluacijski procesi u odgoju i obrazovanju u nastavi i učenju kao specifičnom vidu odgojno-obrazovnih procesa.
4. Pojam, cilj i svrha evaluacijskih procesa u nastavi i učenju.
5. Faze evaluacijskih procesa.
6. Temeljne komponente evaluacijskih procesa.
7. Predmetna i metodološka složenost procesa evaluacije.
8. Specifičnosti odgojno-obrazovnih fenomena i prirode mjerenja u odgoju i obrazovanju.
9. Subjektivni pristupi evaluaciji u nastavi i učenju i teškoće što proizlaze iz tih pristupa.
10. Objektivizacija evaluacijskih procesa u nastavi i učenju (testovi, zadaci objektivnog tipa, skale procjene, skale sudova...).
11. Školska ocjena i ocjenjivanje.
12.Teškoće koje prate proces ocjenjivanja i moguća poboljšanja.
13. Dokimološke posebnosti u nekim nastavnim predmetima.
14. Dokimološka iskustva iz svijeta i Europe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Grgin, T. (1986) Školska dokimologija. Zagreb: Školska knjiga. Matijević, M. (2004) Ocjenjivanje u osnovnoj školi. Zagreb: Tipex. Vrgoč, H. (ur.) (2002) Praćenje i ocjenjivanje školskog uspjeha. Zagreb: HPKZ. Grgin, T. (2001), Školsko ocjenjivanje znanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Preporučena literatura:
2. Klippert, H. (2001), Kako uspješno učiti u timu. Zagreb: Educa. Meyer, H. (2002), Didaktika: razredne kvake. Zagreb: Educa. Dryden,G:Vos,J.(2001), Revolucija u učenju.Zagre:Educa. Vrcelj, S. (1996), Kontinuitet u vrednovanju učenikova uspjeha. Rijeka: Pedagoški fakultet u Rijeci. Stanić I., Borić E. (2016) Mjerila ocjenjivanja u razrednoj nastavi. Zagreb:Školska knjiga.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu