Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računalo u razrednoj nastavi
Kratica: RRN-3USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Jasminka Mezak
Izvođači: doc. dr. sc. Jasminka Mezak ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Informatika - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA

Nakon odslušanog predmeta studenti će moći:
-interpretirati oblike rada s računalom u razrednoj nastavi
-analizirati informacije dobivene iz različitih izvora
-usporediti različite interaktivne edukativne materijale
-vrednovati različite interaktivne edukativne materijale
-izrađivati jednostavne zadatke korekcije i kompozicije slike na računalu
-izraditi prezentaciju na zadanu temu na računalu
-izraditi mentalnu mapu na zadanu temu na računalu

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Predavanja:
-Dijete i računalo; učitelj i računalo; ergonomija prostora potrebna za rad;
-računalo kao sredstvo za zabavu;
-računalo kao poticaj za likovno stvaralaštvo;
-računalo kao sredstvo za stjecanje znanja;
-računalo kao pomoć u radu s djecom s posebnim potrebama;
-edukativne prezentacije: namjena i izrada;
-edukativni programi i računalne igrice: vrste, oblici rada, razvoj vještina, motorike, prednosti i nedostaci;
-internet: prednosti i nedostaci, sigurnost djece na internetu;
-cjeloživotno obrazovanje: online učenje, e-learning, društveni softver, forumi
Vježbe:
-alat za obradu slike: rad s dijelovima slike: selekcije i transformacije dijelova slike; rad sa slojevima; kompozicija slike
-alat za izradu prezentacija: izgled i dizajn slajdova; rad s objektima: tekst, grafika, zvuk, video zapis; izrada animacija, tranzicije, veze unutar prezentacije, slide show
-alat za izradu mentalnih mapa: dizajn, rad s objektima: tekst, grafika, zvuk, video; povezivanje objekata, mapa; korištenje mapa u drugim aplikacijama
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cvetkovic-Lay, J., Sekulic Majurec, A. (1998), Darovito je, što cu s njim?. Zagreb: Alinea. Pivec, M. Igra i učenje:Potencijali učenja kroz igru http://www.carnet.hr/casopis/49/clanci/1
Preporučena literatura:
2. Dodatna: Kassandra Barnes, Raymond C. Marateo, S. Pixy Ferris: Poučavanje i učenje s internetskom generacijom http://www.carnet.hr/casopis/55/clanci/3 softverski priručnici
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Informatika
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu