Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kineziologija
Kratica: KIN-2PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Vilko Petrić
Izvođači: doc. dr. sc. Vilko Petrić ( Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Očekivani ishodi razvoja općih kompetencija:
Nakon odslušanog kolegija (predavanja i seminari) studenti će moći: rukovoditi procesima grupnog rada u području kineziologije i srodnim područjima, razviti sposobnost pravilnog i kvalitetnog prezentiranja i analize podataka kroz oblik seminarskog rada. Opće kompetencije razvit će se kao preduvjet razvoja specifičnih kompetencija. Opće kompetencije studenti će razvijati metodama razgovora, usmenog izlaganja, rada u skupinama, demonstracije i dr. Studenti će opće kompetencije razviti ostvarivanjem predloženih konkretnih zadataka koji će biti u skladu s razvojem specifičnih kompetencija.
Specifične kompetencije:
Pojam kineziologijske znanosti
Mjerni instrumentarij i postupak mjerenja
Upravljanje kineziološkim procesom
Programiranje upravljanog procesa vježbanja

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:
Pojam, definicije i razvoj kineziologije. Kineziološke pojave i zakonitosti. Struktura kineziologijske znanosti. Samosvojnost i odnos kineziologije i drugih znanosti. Predmet i metode istraživanja u kineziologiji. Mjerni instrumenti i mjerenja u kineziologiji u području primijenjene kineziologije (edukacije) u predškolskom odgoju. Motorička znanja. Raznovrsnost i stupanj usvojenosti motoričkih znanja, razine osobina i sposobnosti, stanje zdravlja i odgojni efekti. Upravljanje kineziološkim transformacijskim procesima, parametri upravljanja procesa vježbanja. Definiranje cilja procesa vježbanja. Neposredni i posredni ciljevi procesa vježbanja. Pojam i elementi stanja subjekta, vrste stanja subjekta. Endogeni i egzogeni faktori ograničenja kao čimbenici upravljanog procesa vježbanja. Zakonitosti krivulja razvoja sposobnosti i osobina. Programiranje upravljanog procesa vježbanja - izbora i distribucija sadržaja rada, volumen opterećenja i izbor modaliteta rada. Sustav kontrole usvojenosti motoričkih znanja, osobina, sposobnosti i zdravlja. Utjecaj procesa vježbanja na ljudski organizam. Kretanje kao čimbenik filogenetskog i ontogenetskog razvoja i kao faktor kulture življenja
OCJENJIVANJE
1.NASTAVA 10%
2. SEMINAR 10%
3. ISTRAŽIVANJE 20%
4. 2 KOLOKVIJA 30%
5. ZAVRŠNI PISMENI 30%
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mraković, M. (1997). Uvod u sistematsku kineziologiju. Zagreb. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu Sekulić, D., D. Metikoš (2007) Uvod u transformacijske postupke u kineziologiji: Udžbenici Sveučilišta u Splitu, Fakultet PMZK Split Dizdar, D. (2010). Kvantitativne metode. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Findak V., Metikoš D., Mraković M., Neljak, B., Prot, F. (2000). Motorička znanja Findak, V., Metikoš, D., Mrakovi, M, Neljak, B. (1996). Primjenjena kineziologija u školstvu-NORME. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
Preporučena literatura:
2. 1. Trajkovski, Biljana (2011). Kinantropometrijska obilježja djece predškolske dobi i njihova povezanost s razinom tjelesne aktivnosti roditelja. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (doktorska disertacija). 2. Pejčić, A. (2005). Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi, Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Rijeci. 3. Zbornici radova Ljetnih škola kineziologa Hrvatske 4. Kineziologija, Kineziloški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu