Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija obitelji
Kratica: SO-1PDOpterećenje: 45(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Željko Boneta
Izvođači: Željka Ivković dipl. soc. ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Opći ishodi
- razumijevanje i analiziranje teksta
- precizna formulacija stavova, logičko argumentiranje i toleriranje drugačijeg mišljenja
- jasno i razgovijetno usmeno i pismeno izražavanje
- usavršavanje u radu s on-line sustavom za učenje (MudRi)
- sigurnost javnog nastupa
Specifični ishodi
- prepoznavanje i kritičko razumijevanje temeljnih pojmova i pristupa sociologije dobitelji i njihovih međuodnosa
- prepoznavanje i razumijevanje društvenih procesa koji utječu na promjene u obiteljskoj strukturi, te razumijevanje isprepletenosti društvene i osobne sfere
- analitička sposobnost razumijevanja pročitanog sociološkog teksta i kritički osvrt

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Osnovni pojmovi sociologije obitelji: srodstvo, brak, obitelj, porodica.
Formiranje sociologije obitelji, preteče i utemeljitelji.
Teorijski pristupi obitelji u sociologiji: strukturalno-funkcionalistički pristup, teorija socijalne razmjene, konfliktni pristup, feministički pristupi.
Društvene nejednakosti i obitelj.
Brak i kriza braka.
Suvremene promjene u obitelji.
Alternativni životni stilovi.
Budućnost obitelji
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Haralambos, M. (2002), SOCIOLOGIJA, TEME I PERSPEKTIVE. Zagreb: Golden Marketing. Poglavlja (stranice): 8. Obitelj i kućanstva (503-584); 2. Giddens, A. (2007) SOCIOLOGIJA. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Poglavlje: 7. Obitelj (str. 170-199) 3. Štulhofer, A. i Miladinov, K. (2004) Kraj intimnosti? Suvremenost, globalizacija i ljubavne veze. SOCIOLOGIJA, 46 (1): 1-18.
Preporučena literatura:
2. 1.Milić A. (2001) SOCIOLOGIJA PORODICE. KRITIKA I IZAZOVI. Beograd: Čigoja 2.Segalen, M. (2009) SOCIOLOGIJA PORODICE. Beograd: Clio. 3. Castells, M.. (2002) Kraj patrijarhalnosti: društveni pokreti, obitelj I spolnost u informacijsko doba, u Informacijsko doba : ekonomija, društvo, kultura. Knj. 2 : MOĆ IDENTITETA Zagreb: Golden marketing, str. 140 -247. 4.Stein Erlich, V. (1971) JUGOSLAVENSKA PORODICA U TRANSFORMACIJI. Zagreb: Liber. 5.Giddens, A. (2005) ODBJEGLI SVIJET, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu