Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Orijentacijski praktikum
Kratica: OP-3PPOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. Vesna Katić
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Primijeniti vještine upravljanja informacijama sposobnost da se dobije i analizira informacija iz različitih izvora
Primijeniti usmenu i pisanu komunikaciju na materinjem jeziku
Izvršiti potrebna odlučivanja odlučivanja,
Pokazati sposobnost za kontinuirano vrednovanje i samovrednovanje vlastitog rada
Kritički preuzimati odgovornosti u procesima daljnje osobne i profesionalne afirmacije svojeg stručnog profila uz istovremeno promicanje značaja stručnog područja rada;
Pravilno tumačiti i interpretirati ustroj i karakteristike predškolske ustanove kroz opću organiziranost, kulturnu i javnu djelatnost, sustav vođenja, rad stručnih tijela, dokumentaciju
Pravilno objasniti specifične uvjete za provođenje ranog odgoja i obrazovanja prostorne, materijalne, kadrovske, programske

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Upoznati ustroj i karakteristike predškolske ustanove dječjeg vrtića
- opća organiziranost
- kulturna i javna djelatnost
- sustav vođenja ustanove
- stručna tijela i način njihova rada
- dokumentacija ustanove i način njihova vođenja
2 Upoznati specifične uvjete za provođenje ranog odgoja i obrazovanja u ustanovi
- prostorne,
- materijalne,
- kadrovske,
- programske
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Milanović, M. i suradnici (2000), Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u RH. Zagreb: Targa. 2. Petrović Sočo, B. (2007), Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje: holistički pristup. Zagreb: Mali profesor. 3. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991), Glasnik 7/8, Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa 4. Literatura drugih kolegija
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu