Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbeni praktikum I
Kratica: GP1-3PPOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 15(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. Sanja Minić
Izvođači:
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Glazbena umjetnost - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Razviti sposobnost primjene teoretskih znanja u praktično. Realizirati elementarno poznavanje instrumenta u okviru tehnike sviranja. Upoznati i usvojiti odabrane glazbene sadržaje, strukture i oblike u okviru funkcije glazbenog odgoja. Razviti sposobnosti i vještine u analiziranju i interpretaciji glazbenih primjera. Razvijati samostalni rad i želju za uspješnim svladavanjem nastavnih sadržaja

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Ljestvica C;Spavaj lutkice, Auto, Pužu, pužiću;Mala četa,Pahuljice,Jež, Mama, Zubi,Gljivica, Ide maca oko tebe,Stari patak,Mačke i miš, Curica, More,Igraj,Pliva riba, Puž, muž pušćaj roge; Na koljenu,Jestel'ikad čuli to,Paji ,buji; Veselo mi plovimo,Stiže jesen,Bumbari i pčele, Zima, Koka i pilići,
Ja posijah lan, Plovi barka, Đačka himna, Tako kuca mali sat, Kad naučim čitati
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šamanić, S.,(2011), Glazbeni ključ, Učiteljski fakultet u Rijeci Banov, N.,(2006), Od brojalice do pjesme, Glazbena škola A. J. Matić, Rijeka Đefri-Bošnjak, V.,(2001), Ja volim pjesmu, pjesma voli mene, Centar za predškolski odgoj, Osijek Goran, Lj.,Marić, Lj.,(1991), Spavaj, spavaj, zlato moje, Školska knjiga, Zagreb Riman, M.,(2008), Dijete pjeva, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Glazbena umjetnost
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu