Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Likovna kultura
Kratica: LK-3USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 15(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Zlata Tomljenović
Izvođači: doc. dr. sc. Zlata Tomljenović ( Likovne vježbe na I i II godini studija, Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Razvijanje općih osobnih kompetencija i stručnih kompetencija vezanih za vizualno-likovno opismenjavanje, sposobnost ispravnog interpretiranja pojmova likovnog jezika, posjedovanje znanja i praktičnih vještina vezanih za uporabu likovnih tehnika i materijala, sposobnost pisanja seminarske radnje iz likovnoumjetničkog područja, sposobnost likovne analize likovnoumjetničkih djela

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Likovni jezik - likovni elementi i kompozicijski odnosi
Likovna područja - crtanje, slikanje, trodimenzionalno oblikovanje, grafika, dizajn
Likovni motivi
Likovne tehnike i materijali
Vizualne komunikacije
Analiza likovnih umjetničkih djela
Povijest likovne umjetnosti
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura:
6.
7.
8.
9.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu