Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kineziološka metodika II
Kratica: KM2-7USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Kineziološka metodika I - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Opće kompetencije:
Nakon odslušanog kolegija (predavanja i vježbe), studenti će moći razlikovati temeljne pojmove i strukturu kineziološke metodike. Moći će analizirati i usporediti rezultate dobivene mjerenjem antropoloških obilježja učenika rane školske dobi. Znati će opisati i razlikovati biopsihosocijalne karakteristike učenika i učenica mlađe školske dobi.
Opće kompetencije razvit će se kao preduvjet razvoja specifičnih kompetencija.
Opće kompetencije studenti će razvijati metodama razgovora, usmenog izlaganja, demonstracije i vježbanjem. Studenti će opće kompetencije razviti ostvarivanjem predloženih konkretnih zadataka koji će biti u skladu s razvojem specifičnih kompetencija.
Specifične kompetencije:
Tumačenje strukture sata i njihovih pojedinačnih dijelova
Odabir sadržaja za pojedine dijelove sata
Fiziološko i psihološko opterećenje na satu tjelesne i zdravstvene kulture
Upoznavanje metodičkih organizacijskih oblika rada
Tumačenje i analiza metodičkih principa, postupaka i metoda rada u području tjelesne i zdravstvene kulture

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:
Organizacijski oblici rada. Sat tjelesne i zdravstvene kulture (struktura sata: uvodni dio, pripremni, glavni i završni dio sata). Zadaci (antropološki, odgojni, obrazovni). Oblici i sadržaji rada po dijelovima sata. Opterećenje na satu tjelesne i zdravstvene kulture. Metodičko organizacijski oblici rada. Metodički principi ili načela. Metode rada i metodički postupci u području tjelesne i zdravstvene kulture. Motorička znanja (za svladavanje prostora, prepreka, otpora i manipulacije objektima i pomagalima). Usvajanje motoričkih znanja, koja se nalaze u programu rada za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, i njihova primjena u pojedinim dijelovima sata. Opće pripremne vježbe. Igre sa i bez pomagala. Pripremanje učitelja (teorijsko, motoričko i organizacijsko).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Neljak, B. (2011.). Opća kineziološka metodika. Kineziološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu. Findak, V. (2003.). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture, Zagreb, Školska knjiga Findak V., Metikoš D., Mraković M., Neljak, B., Prot, F. (2000). Motorička znanja. Pejčić, A. (2005). Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi. Rijeka, Visoka učiteljska škola u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2006). HNOS. Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb.
Preporučena literatura:
2. Mišigoj-Duraković i suradnici (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Grafos, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Sekulić, D., D. Metikoš (2007) Uvod u transformacijske postupke u kineziologiji: Udžbenici Sveučilišta u Splitu, Fakultet PMZK Split Zbornici radova (2003-2013). Zbornici radova Ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Kineziološka metodika I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu