Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodologija istraživanja u odgoju I
Kratica: MIO1-8USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah ( Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- prepoznati temeljne pojmove znanstvenog istraživanja;
- postavljati ciljeve i hipoteze znanstvenog istraživanja;
- planirati nacrt znanstvenog istraživanja;
- poštivati etičke implikacije u znanstvenim istraživanjima.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:
- obilježja znanstvenih istraživanja i osobine znanstvenika;
- postavljanje ciljeva i hipoteza;
- etički aspekti znanstvenih projekata; kvalitativna i kvantitativna metodologija u znanosti;
- projektni nacrt i planiranje istraživanja, mjerni instrumenti i teorija mjerenja, formiranje uzoraka ispitanika, prikupljanje podataka
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 2.9.1. Mejovšek, M. (2005). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, Naklada Slap, Zagreb (3-100; 118-120). 2.9.2. Etički kodeks istraživanja s djecom (2003). Ajduković, M. i Kolesarić, V. (ur.), Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb. 2.9.3. Matijević, M., Mužić, V., Jokić, M. (2003). Istraživati i objavljivati: elementi metodološke pismenosti u pedagogiji. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor. 2.9.4. Odabir znanstvenih radova iz časopisa društvenih znanosti koje će studenti grupno analizirati za potrebe grupnog zadatka.
Preporučena literatura:
2. 2.9.5. Cohen, L ., Lauren i Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju, Naklada Slap, Jastrebarsko (odabrana poglavlja) 2.9.6. Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Naklada Slap, Jastrebarsko (odabrana poglavlja)
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu