Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski jezik II
Kratica: HJ2-2USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Marinko Lazzarich
Izvođači: Mateja Fumić mag. educ. philol. croat. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Hrvatski jezik I - položen!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Proširivanje znanja o sustavima hrvatskoga jezika, ali u funkciji razvoja komunikacijskih kompetencija studenata kao budućih učitelja.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika
Rečenica kao jezična jedinica
Gramatičko, obavijesno i sadržajno ustrojstvo rečenice
Rečenice po sastavu
Rečenice po sadržaju
Rečenična interpunkcija
Od rečenice do teksta
Vrste tekstova
Funkcionalni stilovi standardnoga jezika
Raslojenosti leksika hrvatskoga jezika
Tuđice u hrvatskom jeziku
Hrvatska leksikografija
Znanosti o hrvatskome jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Barić, E. i sur. (2000), Hrvatska gramatika. Zagreb: Zavod za hrvatski jezik, Školska knjiga. 2. Babić,S.-Moguš, M. (2006), Hrvatski pravopis, Zagreb: Školska knjiga. 3. Silić, J. Pranjković, I. (2007), Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.
Preporučena literatura:
2. 1. Anić, V. (1996), Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb: Novi Liber. 2. Silić, J. (1998), Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga. 3.Samardžija, M. (1998), Hrvatski jezik 4, leksikologija hrvatskoga jezika, Zagreb: Školska knjiga.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Hrvatski jezik I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu