Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Primijenjena statistika
Kratica: PS-2PDOpterećenje: 45(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Željko Boneta
Izvođači: Željka Ivković dipl. soc. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Osnovni cilj ovog kolegija jeste omogućiti studentima razumijevanje principa kvantitativne obrade podataka u znanstvenom istraživanju i stručnom radu, formuliranje istraživačkih pitanja primjerenih kvantitativnoj analizi i primjenu osnovnih metoda statističke analize podataka, kako bi odgovorili na postavljena istraživačka pitanja.
Očekuje se da će nakon odslušanog kolegija Primjenjena statistika i uz pomoć dostupnih programa za e-učenje (Moodle) i statističku obradu podataka (SAS, Statistica, SPSS) studenti moći:
- koristiti informatičke programe specijalizirane za obradu podataka (informatička pismenost)
- aktivno sudjelovati u procesu "e-učenja" (informatička pismenost)
- pronaći informacije potrebne za obradu određene nastavne teme, usporediti ih, procijeniti njihovu primjerenost zadanoj temi i organizirati ih u funkcionalnu cjelinu (informacijska pismenost)
- surađivati s drugim studentima u realizaciji zajedničkog zadatka (interpersonalne vještine i timski rad)
- formulirati znanstveno-istraživačka pitanja na koje se može odgovoriti kvantitativnom obradom podataka
- izraditi bazu podataka primjerenu računalnoj statističkoj obradi
- napraviti osnovnu, univarijatnu deskriptivnu analizu i rezultate pravilno prikazati pomoću tablica i grafova.
- razumjeti osnove inferencijalne statističke analize
- provesti i interpretirati analize kojima se mogu povezati dvije nominalne varijable
- parametrijskim i neparametrijskim testovima usporediti dvije nezavisne ili zavisne skupine rezultata
- parametrijskim i neparametrijskim testovima usporediti više od dvije nezavisne ili zavisne skupine rezultata
- utvrditi povezanost između dvije varijable te provesti i interpretirati bivarijatnu regresijsku analizu
- razumjeti princip analize kovarijance, parcijalne korelacije i multiple regresijske analize i koristiti literaturu koja koristi navedene tehnike.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Petz, B. (2007.). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap. Cohen, L., Manion, L. i Morrison, K. (2007.). Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap. Mejovšek, M. (2007.). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Preporučena literatura:
2. Halmi, A. (1999). Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea. Milas, G. (2005.) Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Naklada Slap, Jastrebarsko
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu