Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pedagogija održivog razvoja
Kratica: POR-8USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Dunja Anđić
Izvođači: Antonia Ćurić mag. prim. educ. ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon odslušanog kolegija studenti će:
- imati samostalne istraživačke sposobnosti, sklonosti prema timskom radu, imati samostalne istraživačke sposobnosti, sklonosti prema timskom radu, primjeniti strategije/oblike suradničkog učenja i timskog rada.
- posjedovati sposobnost kritičkog promišljanja, logičkog zaključivanja i povezivanja te znati argumentirano izražavati relevantne stavove.
- promišljati i analizirati aktualne suvremene, globalne, društveno-pedagoške teme i problematike koncepta održivog razvoja u povezanosti s razvojem osobnih vrijednosti, stavova i prihvaćanja odgovornosti prema vlastitom i sveopće ljudskom cjeloživotnom učenju o održivom razvoju
- opisati, objasniti, definirati i argumentirano raspravljati o održivom razvoju i ulozi odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u društvu/školi
- primijeniti temeljne psihološko-pedagoške i integrirano-metodičke spoznaje o implementaciji odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u odgojno-obrazovnim procesima u osnovnim školama
- planirati i realizirati sadržajnu i metodičku stranu nastavnog procesa s preciziranim ciljevima i očekivanim ishodima učenja utemeljenima na pedagogiji održivog razvoja
- djelotvorno konstruirati odgojno-obrazovni kontekst, aktivnosti, projekte i ostale oblike rada po pitanjima odgoja i obrazovanja za održivi razvoj kao integralnog dijela školskog kurikuluma i odgojno-obrazovne prakse u školama.
- samostalno i kritičko promišljati o nužnosti cjeloživotnog učenja, prihvaćanja i suočavanja s problematikom održivog razvoja kao neizostavnim dijelom vlastite i cjelokupne budućnosti globalnog svijeta

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Razvoj čovjekove misli o okolišu
2. Odgoj/obrazovanje za okoliš i održivi razvoj :paradigmatski aspekti
3. Održivi razvoj: modeli, dimenzije, problemi i perspektive
4. Vrijednosti u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
5. Polazišta i pristupi odgoju i obrazovanju za održiv razvoj kao konceptu
6. Od koncepta održivog razvoja do odgoja i obrazovanja u UN desetljeću za održivi razvoj
7. Cjeloživotno učenje i odgoj i obrazovanje za održivi razvoj
8. Strategija cjeloživotnog učenja u odgoju u obrazovanju za održivi razvoj.
9. Holistički pristupi odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
10. Od odgoja i obrazovanja za okoliš do odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u školi
11. Teorijsko-praktični okvir pedagogije održivog razvoja u školskom odgoju
12. Igre i aktivnosti kao jedan od preduvjeta razvoja osjetljivosti učenika za održivi razvoj
13. Elementi školskog kurikuluma u razvoju osjetljivosti djece/učenika za održivi razvoj
14. Organizacije :uloge, problemi i perspektive u procesu cjeloživotnog učenja za održivi razvoj
15. Modeli kompetencija učitelja za odgoj i obrazovanje za održivi razvoj: razvijanje kritičkih i analitičkih kompetencija te profesionalne dimenzije rada učitelja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Uzelac, V. (1990), Osnove ekološkog odgoja. Zagreb: Školske novine. 2. Uzelac, V., Starčević, I. (1999), Djeca i okoliš. Rijeka: Adamić. Napomena: Obvezatno proučiti od 7-18 str., od 31-41 str., 47-53 str., 71-74 str., 95-98., 105-139str.Pri čitanju ove literature pokušati pronaći primjere iz odgojno-obrazovne prakse rada u vrtićima/školama. To se posebice odnosi na dio (klasifikacija i forme ekoloških aktivnosti) od str.12-15. 3. Uzelac, V., Vodopivec-Lepičnik, J., Anđić, D. (2013.2014.). Djeca-odgoj i obrazovanje-održivi razvoj. U POTRAZI ZA PERSPEKTIVAMA ODRŽIVOSTI..... Golden marketing-Tehnička knjiga. Zagreb. SVEUČILIŠNI UDŽBENIK.. 4. Cjeloživotno učenje za održivi razvoj (2008.). 1. i 2. svezak ur. Uzelac, V., Vujičić, L.; 3. svezak ur. Uzelac, V., Vujičić, L., Boneta, Ž. Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka 2008. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Cjeloživotno učenje za održivi razvoj", svibanj 2008., Plitvice. Napomene: - u 1. svesku 3 rada preporuka 1. Uzelac, V., str. 1-27.; 2. Lay, V., Puđak, J. str. 95-105.; 3. Garašić, D., str. 107-117. - u 2. svesku 3 rada preporuka 1. Pintarić, B., str. 219-224; 2. Pletenac, K., Bresaluer, N. str. 239-244; 3. Sušić, G., Radek, V., str. 75-84. - U 3. svesku 2 rada kao slobodan izbor; preporuka: članci o kontekstu predškolskog odgoja i obrazovanja (primjeri prakse rada u predškolskim ustanovama), Za završni usmeni ispit prema vlastitom izboru pročitati dodatna 2 rada o kojima će student izvjestiti nastavnika na završnom usmenom ispitu. 5. Vodopivec-Lepičnik, J. (2007.), Prvi koraci u odgoju i obrazovanju za okoliš. Alisa Press, Kraljevo. Napomena: Preporuka str. 126-167. 6. Rakić, V., Vukušić, S. (2010). Odgoj i obrazovanje za vrijednosti. Društvena istraživanja, Vol.19 No.4-5 (108-109). Listopad 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=90543 7. Agencija za odgoj i obrazovanje (2011). Obrazovanje za održivi razvoj. Priručnik za osnovne i srednje škole. Zagreb. Kulturkontakt: Austrija. (priredile: Vrbanec, B., Garašić, D., i Pašalić, A.) s http: http://www.azoo.hr/images/izdanja/OOR_2011_web.pdf Napomena: Preporuka sve.
2. Napomena: Ako student nije u mogućnosti doći do navednih dodatnih izvora literature, može ponuditi i vlastiti popis koji će predočiti nastavniku na završnom usmenom ispitu, a o čemu će se prethodno konzultirati s nastavnikom. 1. Črnjar, M., Črnjar K. (2009), Menadžment održivoga razvoja: ekonomija-ekologija-zaštita okoliša. Glosa Rijeka, Rijeka. Napomena: Poglavlja koja nisu obuhvaćena obveznom literaturom. 2. xxx (2004), Ekologija u odgoju i obrazovanju. Dani Ante Starčevića. Zbornik radova. Gospić: Visoka učiteljska škola. Napomena: Preporuka članci Uzelac i Pejčić od str. 28-53; Garašić i Vučić od str. 57-65 i Vranješ i Balić od str. 245-257. 3. Uzelac, V. (1993), Djelatnosti u razvoju ekološke osjetljivosti djece. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor. Napomena: Preporuka sve. 4. Anđić, D. (2008.), Paradigmatski aspekti problematike okoliša i odgoj za okoliš i održivi razvoj. Metodički ogledi, vol 14., br.2. 5. Geiger, M. (2009), S onu stranu monokulture-tradicijska znanja o okolišu i mreža života. Electa: Antibarbarus. Napomena: Vlastiti izbor. 6. Cifrić, I. (1996), Ekološka pismenost između kulturne tradicije i ekološke svakodnevice. Socijalna ekologija, 5(3), 403-421. 7. Devernay, B. i suradnici (2001), Obrazovanje za okoliš i održivi razvoj. Zagreb: Centar za građanski odgoj i demokraciju. 8. Spajić-Vrkaš, V., Hudek, J. (1995), Svijet u opasnosti: popularna ekološka početnica za učenike osnovne škole. Zagreb:Kult film. 9. Ostali časopisi ekološke problematike: National geografic, Eko-revija, Geo, Meridijani, Gospodarstvo i okoliš, Horizont i dr. Napomena: o tome će student izvjestiti nastavnika na konzultacijama ili pri završnom usmenom ispitu).... Napomena: Nastavnik zadržava pravo promjene izvora odnosno literature za učenje o čemu će pravodobno informirati studente. U slučaju da postoje posebni naputci za izučavanje literature, nastavnik će ih predočiti studentima na nastavi.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu