Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Organizacija i analiza podataka
Kratica: OAP-2PDOpterećenje: 15(P) + 15(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Jasminka Mezak
Izvođači: doc. dr. sc. Jasminka Mezak ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Studijski program Rani predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni diplomski studij)
Naziv predmeta Organizacija i analiza podataka
Status predmeta (obvezni / izborni) izborni
Godina/semestar studija 1 godina/2 semestar
Broj ECTS bodova 5
Ukupan broj sati (semestralno) predavanja 15 vježbe 30 seminari 15

Nastavnik(-ici) na predmetu Doc.dr.sc. Jasminka Mezak
Suradnik(-ici) na predmetu
Mjesto i ukupan broj sati izvođenja nastave semestralno
predavanja Uf RI, 7,5 h
vježbe Uf RI, 15h
seminari Uf Ri, 7,5h

Način provjere stečenih ishoda učenja:
pismeni završni ispit 30%
kolokvij(i) 35%
zadaće / esej 10%
seminarski rad 10%
vježbe 10%
učenje na daljinu 5%
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Preuzeto s https://www.efri.uniri.hr/sites/efri.hr/files/cr-collections/2/vukmirovic-modeliranje_podataka.pdf 30.1.2017.
2. PRIRUČNIK ZA PRETRAŽIVANJE, 2. dopunjeno i prerađeno izdanje Preuzeto s http://www.online-baze.hr/online-prirucnik 30,01.2017.
3. Preuzeto s http://www.itdesk.info/Microsoft%20Access%202010%20skripta.pdf 30.01.2017.
4. Preuzeto s http://www.ssmb.hr/libraries/0000/2950/Pretra%C5%BEivanje_informacija_na_internetu.pdf 30.1.2015.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu