Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika prirode i društva II
Kratica: MPD2-8USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić
Izvođači: Antonia Ćurić mag. prim. educ. ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Metodika prirode i društva I - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon odslušanog kolegija student će moći:
1. analizirati temeljne kompetencije učenika u odgojno-obrazovnim područjima (kojima pripada sadržajno određenje nastavnog predmeta prirode i društva) i oblikovati ishode učenja;
2. koristiti dokumente koji omogućuju planiranje i ostvarivanje odgojno-obrazovnoga procesa;
3. primijeniti didaktičko-metodičke spoznaje o planiranju poučavanja učenika;
4. oblikovati sadržaje poučavanja prema načelima korelacije, integracije i interdisciplinarnosti;
5. objasniti materijalno-tehničke pretpostavke učenja i poučavanja s obzirom na posebnosti odgojno-obrazovnoga područja;
6. planirati učenje i poučavanje sadržaja odgojno-obrazovnoga područja u različitim okruženjima u školi i izvan nje;
7. predstaviti pristupe koji potiču problemsko-istraživačke aktivnosti učenika u odgojno-obrazovnim područjima kurikuluma odnosno u nastavi prirode i društva;
8. demonstrirati i prezentirati aktivnosti u planiranju i izvedbi nastave prirode i društva u simuliranoj situaciji.

Kolegij uključuje sljedeće sadržaje:
1. Programski temelji nastave pid u nižim razredima osnovne škole i njihovo metodičko oblikovanje:
- Prirodoslovni sadržaji;
- Geografski sadržaji;
- Sadržaji vremena i povijesni sadržaji;
- Ekonomski sadržaji;
- Sadržaji o kulturi, građanstvu i ljudskim pravima;
- Sadržaji o zdravstvenom (spolnom/rodnom) odgoju;
- Sadržaji prometnog odgoja;
- Prigodne teme i sadržaji.

2. Projektna nastava (UČENIČKI PROJEKTI INDIVIDUALNI I SKUPNI; POJMOVNI PROJEKT)

3. NASTAVNA PRIPREMA (elementi).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mogu sva dosadašnja izdanja.
3.
4. Stari udžbenici do 2018. i novi u 2019. On line i tisak izdanja.
5. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_147.html
6. www.public.mzos.hr/lgs.axd?t=16&id=1418
7. www.public.mzos.hr/fgs.axd?id=16803
9. https://skolazazivot.hr/obrazovni-sadrzaji/metodicki-prirucnici/ On - line i tisak izdanja.
Preporučena literatura:
2. 1. Miljević, R.R. (1999.). Odgoj za razvoj. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2. Spajić-Vrkaš, V., Kukoč, M., Bašić, S. (2001.). Interdisciplinarni rječnik: obrazovanje za ljudska prava i demokraciju. Zagreb: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO i Projekt Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske škole. 3. Spajić-Vrkaš, V., Stričević, I., Maleš, D., Matijević, M. (2004). Poučavati prava i slobode. Zagreb: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
8. Nastavnik prema potrebi predlaže i dodatnu literaturu naznačenu u izvedbenom programu.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika prirode i društva I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu