Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnaživanje roditelja djece s posebnim potrebama
Kratica: ORD-1PDOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah ( Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
analizirati poziciju suvremene obitelji s djecom predškolske dobi s posebnim potrebama
definirati adaptacijski proces obitelji na informaciju da dijete ima posebne potrebe
argumentirati strategije suočavanja kod roditelja djece predškolske dobi s posebnim potrebama
prikazati mini studiju slučaja s osvrtom na planiranje, praćenje i evaluaciju odgojnog rada s djetetom s posebnim potrebama

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Za realizaciju predviđenih ishoda učenja studenti će obaviti sljedeće:
1) Grupni zadatak: Pročitati i prevesti radni materijal, Napraviti Ppt s original ilustracijama, Dati vlastiti komentar na primjenjivost materijala, Pripremiti i predati preveden i uređen materijal u Word dokumetu, Prezentirati na nastavi, Aktivnost na nastavi: - voditi raspravu u grupi studenata temeljem unaprijed pripremljenih radnih listića (kviz, igra asocijacija i sl.) o prezentiranom materijalu
2) Pisati dva kolokvija
3) Samostalni zadatak: Pripremiti pismeni prikaz slučaja iz prakse uz povezivanje s teorijom i prema zadanoj strukturi, Prezentirati Ppt na nastavi
4) Položiti pismeni ispit
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu