Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rana prevencija ovisnosti
Kratica: RPO-3PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- Interpretirati temeljne pojmove i koncepte iz teorije prevencije nepovoljnog psihosocijalnog razvoja djeteta;
- Opisati oblike ponašanja djece rane dobi koja upućuju na primjenu preventivnih intervencija;
- Primjenjivati elemente integralne metode sa svrhom rane prevencije poremećaja u ponašanju generalno, a time i prevencije ovisnosti.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Etiologija i razvoj ovisnosti; Osnovni modeli preventivnog djelovanja.
Primarna prevencija u zaštiti mentalnog zdravlja: zaštitni i rizični čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju u funkciji primarne prevencije i ranih intervencija; Koncepti zaštite: koncept otpornosti, koncept razvojnih prednosti, afirmacija karijere uspješnog roditeljstva, koncept promocije mentalnog zdravlja, koncept pozitivnog razvoja.
Teorije potreba predškolske djece i njihovo zadovoljavanje.
Poremećaji u socio-emocionalnom razvoju i ponašanju djece predškolske dobi.
Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima: percepcija; komunikacija; neverbalna komunikacija; slušanje i govorenje; od dogovora preko razgovora do dogovora; ponašanje; razvojne i druge životne krize; potrebe; odlučivanje; pravila i disciplina; uloge; grupni kontekst; individualni kontekst; samopercepcija.
Alkoholizam; Ovisnost o igrama na sreću; Utjecaj reklamiranja na ovisnička ponašanja; Ovisnost o nikotinu
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 2.9.1. Sakoman,S.(2009): Školski programi prevencije ovisnosti, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. (20-25; 91-92) 2.9.2. Bašić, J., Ferić, M., Kranželić,V. (2001). Od primarne prevencije do ranih intervencija, ERF. Zagreb (1-7; 81-89) 2.9.3.. Ajduković, M. (2000). Ekološki multidimenzionalni pristup sagledavanju činitelja rizika i zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži. U: Bašić, J.; Janković, J. (ur) Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži. Zagreb: Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju, 47-62. 2.9.4. Bašić, J. (2009). Teorije prevencije: Prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih. Zagreb: Školska knjiga. Podpoglavlja: Koncept rizičnih i zaštitnih čimbenika, Koncept otpornosti, Koncept razvojnih prednosti, Koncept pozitivnog razvoja, Koncept promocije mentalnog zdravlja, (za seminare) 2.9.5. Bašić, J. Koller-Trbović, N., Žižak (2005). Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima (teorijski pristup), Alineja, Zagreb. 2.9.6. Bašić, J., Hudina, B., Koller-Trbović, N., Žižak, A. (2005), Integralna metoda ? priručnik za odgajatelje i stručne suradnike u predškolskoj ustanovi, Alineja, Zagreb
2. Dodatna: 2.9.7. Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj od 2006.-2012. http://nijd.uredzadroge.hr/index.php/hr/misc/Dokumenti/ 2.9.8. Sakoman,S.(2009): Školski programi prevencije ovisnosti, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. (33-45)- za seminar ? vrste sredstava ovisnosti 2.9.10. ?Borba protiv ovisnosti ? borba za zdravu obitelj?, Zbornik radova sa Stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem, Pula, 19.-22- rujna 2004. 2.9.11. Žižak,A., Bouillet,D.(2003): Standardi programa prevencije poremecaja u ponašanju djece i mladih, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži i Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremecaja u ponašanju djece i mladih, Zagreb (odabrana poglavlja kao osnova za seminarske radove) 2.9.12. Doležal,D. (2006): Otpornost i prevencija poremećaja u ponašanju, Kriminologija i socijalna integracija, 42,1,87-102 2.9.13. Žižak, A., Bašić, J., Koller-Trbović, N. (ur.) (1998). Integralna metoda u primjeni, treća knjiga u nizu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu