Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Nasilje nad i među djecom
Kratica: NNMD-5PPOpterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon položenog predmeta student će:
- Prepoznati oblike nasilja među djecom i nad djecom;
- Opisati i interpretirati čimbenike etiološke uvjetovanosti ;
- Analizirati pedagoške strategije za prevenciju nasilničkog ponašanja
- Ocijeniti svrhovitost specifičnih pedagoških metoda za djecu s problemima u ponašanju

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Zakonska regulativa u Hrvatskoj vezana uz djelovanje odgajatelja u prevenciji nasilja nad i među djecom;
Oblici nasilja nad djecom i oblici nasilja među djecom; posljedice doživljavanja nasilja za djecu u razvojno-socijalnom kontekstu;
Osnove etiologije nasilja nad i među djecom u kontekstu ekološke teorije razvoja djeteta;
Uloga medija u genezi nasilničkog ponašanja: televizija; utjecaj reklama; kompjutorske igre;.
Poticanje socio-emocionalne kompetentnosti kao faktora zaštite;
programi i modeli pozitivnog emocionalnog sazrijevanja;
Modeli usvajanja konstruktivnih socijalnih vještina kod djece predškolske dobi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 2.9.1. Dijete i društvo, časopis za promicanje prava djeteta, , (2001). tematski broj: Zanemarivana i zlostavljana djeca, Ur: Ajduković, M. God.3, br. 1-2. 2.9.2.Pećnik, N. , Radočaj, T, Tokić, A. (2009). Uvjerenja javnosti o ispravnim roditeljskim postupcima prema djeci najmlađe dobi, Društvena istraživanja, 20, 3, 625-646 2.9.3 Sesar, K. (2011). Obilježja vršnjačkog nasilja, Ljetopis socijalnog rada, 18, 3, 497-526. 2.9.4. Vlah,N. (2013) : Skripta za internu upotrebu: Problemi u ponašanju kod djece predškolske dobi. 2.9.5. Vlah, N. (2007). Nasilje s ekrana: utjecaj okruženja i medija http://www.zzjzpgz.hr/nzl/48/nasilje.htm 2.9.6. Vlah,N. (2007): Televizija i odgoj: medijsko opismenjavanje http://www.zzjzpgz.hr/nzl/48/tv.htm 2.9.7. Bašić (2012): PATHS, Program i model socio-emocionalnog učenja, Istraživanja u Edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, znanstveni skup 27.-29.12., Zagreb. 2.9.8. Obiteljski zakon (odabrani dijelovi), narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/306171.html 2.9.9.Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (odabrani dijelovi), www.zakon.hr/z/81/Zakon-o-zaštiti-od-nasilja-u-obitelji 2.9.10. Zakon o socijalnoj skrbi (odabrani dijelovi), narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_03_33_798.html 2.9.11.Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (odabrani dijelovi), narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339617.html
Preporučena literatura:
2. Dodatna: 2.9.12.Salovey, P., Sluyter, D. (1999). Emocionalni razvoj i emocionalna inteligencija ? pedagoške implikacije, Educa, Zagreb (odabrani članci) 2.9.13. Bilić, V. (2010). Povezanost medijskog nasilja s agresivnim ponašanjem prema vršnjacima, Odgojne znanosti, 12,2,263-281. 2.9.14. Profaca, B., Puhovski, S., Luca Mrđen, J. (2005). Neke karakteristike pasivnih i provokativnih žrtava nasilja među djecom u školi, Društvena istraživanja, 15, 3, 575-590. 2.9.15. Cajner Mraović, I. (2002). Obiteljske prilike i agresivni poremećaji u ponašanju maloljetnih nasilnih delinkvenata u Zagrebu, Ljetopis socijalnog rada, 9, 2, 233-248. 2.9.16. Buljan-Flander, G., Čosić, I. (2004). Nasilje među djecom, Pedijatrija, 10, 52, 90-92. 2.9.17. Ajduković, M., Pećnik, N. (1994). Zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji, Revija za socijalnu politiku, 1, 3, 269-276. 2.9.18. Pregrad, J. (2007). Stop nasilju među djecom u projektu Za sigurno i poticajno okruženje u školama, UNICEF, odabrani dijelovi 2.9.19. Zrilić, S. (2006). Sudionici u krugu školskog nasilja - nasilnik, žrtva i promatrač, Magistra ladertina, 1, 1, 49-57. 2.9.20. Vlah, N. (2010) . Relacije između stavova o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima i razina poremećaja u ponašanju adolescenata, Kriminologija i socijalna integracija, 19, 1, 15-26. 2.9.21. Prpić, I. (2006). Vršnjačko nasilje među djevojčicama, Ljetopis socijalnog rada, 13, 2, 315-330. 2.9.22. Pregrad, J. (2010). Iskustva i stavovi djece prema elektroničkim medijima, UNICEF, http://www.unicef.hr/upload/file/353/176706/FILENAME/Izvjestaj_-_Iskustva_i_stavovi_djece_roditelja_i_ucitelja_prema_elektronickim_medijima.pdf 2.9.23. Zaključci trećeg interdisciplinarnog simpozija o ranom razvoju i komunikaciji, Pula, 17-19. Lipnja, 2010, http://www.unicef.hr/upload/file/331/165608/FILENAME/Zakljuci_Rani_razvoj_komunikacije_simpozij.pdf 2.9.24. Pravilnik o sadržaju obvezne evidencije i izvješća, načinu prikupljanja obrade i pohrane statističkih podataka iz područja primjene Zakona o zaštititi od nasilja u obitelji, www.propisi.hr/print.php?id=11285 2.9.25., Mayer,J.D., Salovey,P. (1999): Što je emocionalna inteligencija, u: Emocionalni razvoj i emocionalna inteligencija, pedagoške implikacije (Ur::Salovey,P. i Sluyter), Educa, Zagreb, 19-55.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu