Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sportski programi
Kratica: SP-3PDOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 45(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski ( Vježbe tjelesnog odgoja )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon odslušanog kolegija (predavanja i vježbe), studenti će moći razlikovati temeljne pojmove iz kineziologijske znanosti. Moći će analizirati i usporediti rezultate dobivene mjerenjem kinantropoloških obilježja djece rane i predškolske dobi. Znati će opisati i razlikovati biopsihosocijalne karakteristike djece te planirati ineziološke aktivnosti tijekom pedagoške godine. Opće kompetencije razvit će se kao preduvjet razvoja specifičnih kompetencija
Specifične kompetencije:
1. Kinantropološka obilježja djece rane i predškolske dobi
Nakon praćenja nastave i svladanog gradiva, studenti će moći tumačiti i primjeniti stečeno znanje u razlikovanju različitih kinantropoloških obilježja djece rane i predškolske dobi . Nakon dobivenih teoretskih saznanja student će moći definirati antropološki status djeteta. Provjeravanje ove kompetencije vršit će pisanim putem.
2. Mjerni instrumentarij
Nakon praćenja nastave i svladanog gradiva studenti će poznavati testove primjerene djeci te će moći samostalno mjeriti kinantropološka obilježja djece (morfološka, motorička i funkcionalna). Provjeravanje ove kopetencije vršit će se samostalnim mjerenjem i upisivanjem podataka.
3. Analiza podataka
Nakon praćenja nastave student će moći iz dobivenih podataka napraviti analizu autentičnog stanja kinantropoloških obilježja djeteta te usporediti s orjentacijskim vrijednostima u Primorsko-goranskoj županiji. Provjeravanje ove kompetencije vršit će se izračunavanjem osnovnih statističkih pokazatelja i određivanjem prioriteta prilikom odabira kinezioloških sadržaja.
4. Izrada globalnog i operativnog plana i programa
Nakon praćenja nastave student će moći na temelju dobivenih podataka mjerenjem morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece u jednoj odgojnoj skupini odabrati primjerene kineziološke sadržaje te odrediti frekvencije pojedinih sadržaja tijekom jedne pedagoške godine, te će izraditi operativni program rada za pedagošku godinu. Provjeravanje ove kompetencije vršit će se izradom globlnog i oparativnog plana i programa.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Kinatropološka obilježja djece rane i predškolske dobi. Interdisciplinarna istraživanja djece rane i predškolske dobi u funkciji kineziologijske znanosti. Utjecaj procesa vježbanja na na zdravlje djeteta. Mjerni instrumenti i mjerenja u kineziologiji u području primijenjene kineziologije (edukacije) u predškolskom odgoju. Terijske odrednice prognoze i dijagnoze. Planiranje i programiranje . Programiranje upravljanog procesa vježbanja - izbora i distribucija sadržaja rada, volumen opterećenja i izbor modaliteta rada. Izrada globalnog i operativnog plana i programa
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna literature: Trajkovski, B. (2011). Kinantropometrijska obilježja djece predškolske dobi i njihova povezanost s razinom tjelesne aktivnosti roditelja. Doktorska disertacija. Sveučilište u Zagrebu Pejčić, A (2005). Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi. Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Rijeci Mišigoj. Duraković, M. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu
Preporučena literatura:
2. Dodatna literatura: Sekulić, D., D. Metikoš (2007) Uvod u transformacijske postupke u kineziologiji: Udžbenici Sveučilišta u Splitu, Fakultet PMZK Split Dizdar, D. (2010). Kvantitativne metode. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zbornici radova Ljetnih škola kineziologa Hrvatske
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu