Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Umjetnički programi
Kratica: UP-3PDOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Anita Rončević
Izvođači: doc. dr. sc. Anita Rončević ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- proširiti glazbene i likovne kompetencije studenata u području glazbene kulture i umjetnosti
- interakcijske mogućnosti utjecaja glazbe na cjelokupan razvoj djeteta, kompetencije u izboru glazbene literature u integriranom odgojno-obrazovnom radu i procesu

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Uvodno predavanje, osnovna polazišta predmeta rada
Glazbena slikovnica
Glazbena priča
Glazbena klasika
Glazbeni romantizam, odabrane glazbene vrste i djela
Umjetnička stilska razdoblja, likovni uradci (umjetnički, dječji)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Turkalj, N. (1980) Historija muzike, Zagreb: Naprijed (s posebnim obzirom na klasiku i romantiku) 2. Reich, T. (1969) Muzička čitanka, Zagreb: Školska knjiga 3. Campbell, Don (2005) Mozart efekt, Dvostruka duga: Čakovec 4. Dahlhaus, C. (2003) Estetika glazbe, Zagreb: Sintagma 5. Janson, H. W. i Janson, A. F. (2005). Povijest umjetnosti II dopunjeno izdanje. Varaždin: Stanek (mogu i druga izdanja)
Preporučena literatura:
2. 1. Prette, M. C. - de Giorgis, A. (2003), Povijest umjetnosti. Zagreb: Naklada Ljevak 2. Ivančević, R. (1997). Likovni govor. Zagreb: Profil
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu