Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Vođenje i upravljanje
Kratica: VU-3PDOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Renata Čepić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Renata Čepić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Očekuje se da studenti:
- demonstriraju znanje o suvremenim organizacijskim konceptima, njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te da sposobnost procjene njihovu primjenjivost u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
- pokažu višu razinu razumijevanja osnovnih načela i metoda vođenja i upravljanja organizacijama koje uče;
- usvoje znanja za vrednovanje kvalitete temeljnih procesa u odgojno-obrazovnoj organizaciji, i sudjelovanje u radu i vođenju tima
- pokažu višu razinu znanja i razumijevanja temeljnih značajki koncepta organizacije koja uči i specifičnosti djelovanja/ponašanja različitih vrsta organizacija;
- usvoje znanja za identificiranje i razumijevanje ključnih mehanizma osiguranja stalnog osposobljavanja i usavršavanja te samoobrazovanja zaposlenika;
- analiziraju procese osiguranja i razvoja kvalitete vođenja (misija, vizija, vrednote) i kvalitete procesa upravljanja;
- poznaju temeljne sastavnice planiranja i oblikovanja akcijskog plana uvođenja poboljšanja i razvoja u odgojno-obrazovnoj organizaciji pomoću (samo)evaluacije kvalitete temeljnih procesa;
- poznaju ključne elemente izrade i vođenja portfolia za prikupljanje podataka o napretku i postignućima zaposlenika.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Dominantni pristupi u razumijevanju temeljnih značajki koncepta organizacije koja uči (organizacijsko učenje, učenje na radnom mjestu, organizacijska klima ili ozračje i kultura, organizacijska struktura). Neke specifičnosti djelovanja poduzetničkih organizacija, birokratskih organizacija, organizacija koje ne uče i organizacija koje uče (strategija, struktura, sustav i kultura).
2. Mehanizmi osiguranja stalnog osposobljavanja i usavršavanja te samoobrazovanja zaposlenika. Kvaliteta vođenja (misija, vizija, vrednote) i procesi odlučivanja. Organizacijska kultura učenja. Procesi komuniciranja i posredovanja informacija. Upravljanje profesionalnim i osobnim razvojem zaposlenika i financijama.
3. Infrastruktura kontinuiranog učenja. Individualno, timsko i organizacijsko učenje i uloga vodstva u njihovu ostvarivanju. Individualna i organizacijska odgovornost u stvaranju organizacije koja uči. Menadžment znanja i inoviranje znanja.
4. (Samo)evaluacija u procesu razvoja kvalitete. Oblikovanje akcijskog plana uvođenja poboljšanja i razvoja kvalitete. Izrada i vođenje portfolia za prikupljanje podataka o napretku i postignućima zaposlenika. Partnersko povezivanje odgojno-obrazovne organizacije s okruženjem i marketing. Pitanja osiguranja kvalitete i akreditacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čepić, R. (2009). Razvoj infrastrukture kontinuiranog učenja i stvaranja znanja: višestruke perspektive. Pedagogijska istraživanja, god. 6, br.1-2, str. 163-178. i druga obvezna literatura po preporuci nositelja koelgija
3.
4.
Preporučena literatura:
2. Dodatna literatura: Collison, C., Parcell, G. (2002), Učimo se leteti: Priročnik za upravljanje znanja. Ljubljana: GV Založba. Senge, P. M. i dr. 2002), Peta disciplina: u praksi: Strategije i alati za gradnju učeće organizacije. Zagreb: Mozaik knjiga. 5.Senge, P. M. i dr. (2003), Ples promjene: Izazovi u razvoju učećih organizacija. Zagreb: Mozaik knjiga. Časopisi (npr. The Learning Organization, Management Learning, Management in Education, i dr.) i druga preporučena literatura
5.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu