Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Konstrukcija i evaluacija mjernih instrumenata
Kratica: KEMI-2PDOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Željko Boneta
pred. Željka Ivković Hodžić
Izvođači: pred. Željka Ivković Hodžić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Opći ishodi
- razumijevanje i analiziranje teksta
- precizna formulacija stavova, logičko argumentiranje i toleriranje drugačijeg mišljenja
- usavršavanje u radu s on-line sustavom za učenje (MudRi)
Specifični ishodi
- poznavanje osnova teorije mjerenja
- razumijevanje općih načela konstrukcije mjernih instrumenata u kvantitativnim društvenim istraživanjima;
- poznavanje specifičnih procedura za konstrukciju i evaluaciju pojedinih vrsta mjernih instrumenata (skala likertova tipa i skala socijalne distance);
- sposobnost odabiranja primjerenih mjernih instrumenata za istraživanje pojedinih društvenih pojava;
- sposobnost samostalnog konstruiranja i evaluacije mjernih instrumenata;
- sposobnost kritičkog čitanja i prosudbe znanstvenih radova u kojima se prezentiraju skale i njima dobiveni rezultati

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Osnovni pojmovi znanstvenog istraživanja društvenih pojava (značajke, etape istraživanja, varijable i indikatori ).
Metode i tehnike kvantitativnih istraživanja u društvenim znanostima.
Mjerenje, mjerni instrumenti i metrijske karakteristike (valjanost i pouzdanost).
Skale i indeksi.
Skala likertova tipa.
Skala socijalne distance.
Problemi i greške pri konstruiranju skala.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Supek, R. (1981) Ispitivanje javnog mnijenja. Zagreb: SNL. (poglavlja 3-11.) 2. Milas, G. (2005) Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Slap (poglavlje 14)
Preporučena literatura:
2. 1. Supek, R.(1983) Zanat sociologa. Zagreb: Školska knjiga 2. Tkalac Verčič, A., Sinčić Čorić, D. i Paloški Vokić, N. (2010) Priručnik za metodologiju istraživačkog rada. Kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno istraživanje. Zagreb: M.E.P. 3. Colton, D. i Covert, R.W. (2007) Desingning and constructing instruments for social research and evaluation. San Francisko: Wiley.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu