Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Automatizacija postrojenja i procesa
Kratica: AUT11O8Opterećenje: 45 + 0 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Nedjeljko Perić
doc. dr. sc. Željko Ban
Uloga automatizacije postrojenja i procesa. Strukture automatizacije postrojenja i procesa. Procesna periferija, sučelja procesnog računala i tehničkog procesa. Osnove dinamike procesa. Jednadžbe ravnoteže, matematički modeli procesa. Analogije između raznorodnih procesa. Dekompozicija međuzavisnosti procesnih varijabli. Projektiranje sustava za automatizaciju: projektiranje sklopovske podrške i aplikacijskog programa. Izvedbeni aspekti PID regulatora. Parametarski optimirani i strukturno optimirani regulatori. Uprevljanje procesima s izraženim mrtvim vremenom. Ilustrativni primjeri iz industrije, energetike i transporta.
Literatura:
1. N. Perić, I. Petrović: Automatizacija postrojenja i procesa - predavanja, Zavod za APR, Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2000.
2. D.E.Seborg, T.F.Edgar, D.A.Mellichamp: Process Dynamics and Control, John Wiley & Sons, New York, 1989.
3. B.A. Ogunnaike, W. H. Ray: Process Dynamics, Modeling, and Control, Oxford University Press, New York, 1994.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu