Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Linearna algebra
Kratica: ZPM01O1Opterećenje: 45 + 30 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Darko Žubrinić
prof. dr. sc. Ilko Brnetić
doc. dr. sc. Mario-Osvin Pavčević
doc. dr. sc. Vesna Županović
Matrice. Rang matrice. Inverzna matrica. Linearni sustavi. Gaussova metoda. Vektori. Operacije s vektorima. Skalarni, vektorski i mješoviti umnožak. Analitička geometrija prostora. Pravac i ravnina. Vektorski prostori. Linearni operatori. Svojstveni vektori i vrijednosti. Dijagonalizacija operatora. Karakteristični polinom. Hamilton-Cayleyev teorem. Skalarni umnožak, norma. Unitarni prostori. Gramm-Schmidtov postupak. Simetrične i ortogonalne matrice. Kvadratne forme. Krivulje i plohe drugoga reda.
Literatura:
1. N. Elezović: Linearna algebra, Element, Zagreb, 1996.
2. N. Elezović, A. Aglić: Linearna algebra, Zbirka zadataka, Element, Zagreb, 1996.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu