Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Antene ->
Kratica: RKP14O8Opterećenje: 45 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Juraj Bartolić
Parametri antena: polarizacija, dijagram zračenja, impedancija i međuimpedancija, usmjerenost, dobitak, efektivna površina i duljina, temperatura šuma. Osnovni teoremi i njihove primjene. Elementarni izvori zračenja. Aproksimacije pri izračunavanju polja, blisko i daleko polje. Skup točkastih izvora zračenja. Pravilni i nepravilni nizovi. Analiza i sinteza niza. Pravokutni otvor s dvije nezavisne ortogonalne raspodjele. Veza usmjerenosti i otvora lijevka. Reflektorske antene s paraboličnim, ravnim, kutnim i dvostrukim reflektorom. Leća antene. Širokopojasne antene. Jednoslojne i višeslojne antene u mikrotrakastoj tehnici, načini pobude za linearnu i kružnu polarizaciju.
Literatura:
1. L. Diaz, T. Milligan: Antenna Engineering Using PhysicalOptics: Practical CAD Techniques and Software, Artech House, 1996.
2. E. Zentner: Radiokomunikacije, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
3. K. Fujimoto, J. R. James: Mobile Antenna Systems Handbook, Artech House, 1994.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu