Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Osnove elektrotehnike II
Kratica: ZOM02O2Opterećenje: 45 + 15 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Zijad Haznadar
prof. dr. sc. Zoran Skočir
prof. dr. sc. Petar Knežević
prof. dr. sc. Sead Berberović
prof. dr. sc. Armin Pavić
doc. dr. sc. Šandor Dembitz
Osnovni pojmovi, elementi i struktura električnih krugova i mreža. Kirćhoffovi zakoni. Električni krugovi s izvorima konstantne istosmjerne pobude. Periodičke struje i naponi. Primjena kompleksnog računa u analizi mreža sa sinusnim pobudama, pojam fazora, impedancija i admitancija, fazni odnosi, vektorski i topografski dijagrami. Frekvencijske karakteristike. Trenutačna, djelatna, jalova i prividna snaga. Postupci analize električnih mreža s linearnim elementima. Trofazni sustavi. Efekti nelinearnosti u izmjeničnom režimu rada, krugovi s harmonički složenim veličinama. Zavojnica sa željeznom jezgrom u krugu izmjenične struje, efekti nelinearnosti, transformator kao element električkog kruga.
Literatura:
1. V. Pinter: Osnove elektrotehnike, I i II dio, 7. izdanje, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
2. E. Šehović, M. Tkalić, I. Felja: Osnove elektrotehnike - zbirka primjera, I. dio, 5. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
3. J. A. Edminister: Shaum's Outline of Theory and Problems of Electric Circuits, McGraw-Hill, 1983.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu