Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Arhitektura i organizacija računala
Kratica: RAČ01O5Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 45(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Slobodan Ribarić
Izvođači:
Opis predmeta: Definicija i klasifikacija arhitekture računala. Model von Neumannovog računala. Pojednostavljeni model CISC procesora. Pojednostavljeni model RISC procesora. ISA arhitektura. Upravljačka jedinica računala: sklopovska i mikroprogramska izvedba. Aritmetičko-logička jedinica. Put podataka. Ulazno - izlazni podsustav računala. Obrada prekida i iznimaka. Memorija. Virtualna memorija. Priručna memorija. Arhitektura 8-, 16-, 32- i 64- bitnih procesora.
Obavezna literatura:
1. S. Ribarić: Naprednije arhitekture mikropocesora, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
2. S. Ribarić: Arhitektura računala RISC i CISC, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
3. J. L. Hennessy, D. A. Patterson: Computer Architecture. A. Quantitative Approach, Morgan Kaufmann, 1990.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Upisan : Digitalna elektronika
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Digitalna elektronika
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu