Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Elektrane
Kratica: ENE12O8Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sejid Tešnjak
Doc. dr. sc. Davor Grgić
Izvođači:
Opis predmeta: Sheme spoja elektrane. Opskrba vlastitog potroška. Izbor karakteristika generatora. Pogonska karta. Stabilnost pogona sinkronog generatora. Samouzbuda. Utjecaj dovoda vode na izbor parametara generatora. Struje i naponi u generatoru za vrijeme različitih kvarova. Zaštita generatora, transformatora i sabirnica. Ekonomsko-energetska karakteristika agregata. Raspodjela opterećenja među agregatima. Troškovi izgradnje elektrane. Cijena proizvedene energije.
Obavezna literatura:
1. H. Požar: Visokonaponska rasklopna postrojenja, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.
2. H. Požar: Osnove energetike I-III, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
3. K. D. Wessnigk: Kraftwerkselektrotechnik, VDE-Verlag, 1993.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu