Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Elektroakustički signali i sustavi
Kratica: RKP10O7Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mladen Maletić
Doc. dr. sc. Siniša Fajt
Izvođači:
Opis predmeta: Teorija i praksa analogne i digitalne frekvencijske analize determinističkih i stohastičkih signala. Primjena konvolucije, dekonvolucije i Hilbertove transformacije, križna i auto korelacija, koherencija. Dvokanalna FFT analiza, križni i auto spektar, funkcije frekvencijskog i impulsnog odziva. Analiza nestacionarnih signala upotrebom valić i kratkotrajne Fourierove transformacije, i Vigner Ville raspodjele. Akustička mjerenja na sustavima, uređajima i komponentama metodama, dvokanalni FFT, TDS , ETC, MLSSA.
Obavezna literatura:
1. J. T. Broch: Principles of Analog and Digital Frequency Analysis, 1991.
2. R. B. Randall, B. Tech: Frequency Analysis, B & K, 1987.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu