Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Elektronika 1
Kratica: Opterećenje: 75(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Željko Butković
Prof. dr. sc. Adrijan Barić
Prof. dr. sc. Julijana Divković Pukšec
Doc. dr. sc. Tomislav Suligoj
Doc. dr. sc. Igor Krois
Izvođači: dr. sc. Hrvoje Džapo ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Gordan Šišul ( Predavanja )
Vladimir Čeperić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Vladimir Jovanović ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Marko Koričić ( Laboratorijske vježbe )
Mario Križan dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Tvrtko Mandić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Mario Perić ( Laboratorijske vježbe )
Mirko Poljak dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Sanja Žonja dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Uvod. Osnovna svojstva i parametri analognih i digitalnih sklopova. Električka svojstva poluvodiča, tipovi nosilaca, vođenje struje u poluvodičima. pn i Schottkyjeva dioda. Osnovni diodni sklopovi u analognoj i impulsnoj elektronici (ispravljači, stabilizatori, ograničivači, restauratori). MOS struktura i MOSFET. Osnovni spojevi pojačala s FET-ovima. Osnovni CMOS logički sklopovi (invertor, NI i NILI sklopovi, bistabil). CMOS analogna sklopka. Ostale vrste FET-ova. Bipolarni tranzistor. Osnovni spojevi pojačala s bipolarnim tranzistorima. Kaskadiranje pojačala. Bipolarna tranzistorska sklopka. ECL logički sklopovi. Svojstva idealnog i parametri realnog operacijskog pojačala. Osnovni spojevi s operacijskim pojačalima u analognoj i digitalnoj elektronici (pojačala, multivibratori, generatori pilastog napona). Primjena računala u analizi elektroničkih sklopova.
Obavezna literatura:
1. Poluvodički elektronički elementi P. Biljanović Školska knjiga, Zagreb 1996
2. Elektronički sklopovi P. Biljanović Školska knjiga, Zagreb 1989
3. Microelectronic Circuits, 4th ed. A.S. Sedra, K.C. Smith Oxford University Press 1998
4. Elektronika 1, Ž. Butković, J. Divković-Pukšec, A. Barić, Interna skripta, FER, Zagreb 2007
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Matematika 2
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu