Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Električni krugovi
Kratica: Opterećenje: 75(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Neven Mijat
Doc. dr. sc. Dražen Jurišić
Izvođači: Prof. dr. sc. Mirko Dozet ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Igor Lacković ( Predavanja )
Opis predmeta: Osnovne definicije i pojmovi; klasifikacija i svojstva električnih krugova;elementi; modeliranje elemenata; mrežne transformacije; Teoremi mreža; električni signali; definicija i podjela signala; Laplaceova transformacija; primjena na osnovne signale; primjena u jednostavnim krugovima; jednadžbe krugova ; grafovi i mreže; definicija grane, čvorišta,stabla; temeljne petlje i rezovi; jednadžbe krugova primjenom teorije grafova; rješenja jednadžbi krugova u vremenskoj i frekvencijskoj domeni; funkcije mreža; prijenosne funkcije; frekvencijske karakteristike; funkcije imitancije; LC i RC dvopoli; četveropoli; parametri četveropola: z, y, a, h i g; metode spajanja četveropola; osnovni filtarski krugovi; amplitudne i fazne frekvencijske karakteristike; električne linije; definicija linije; vremenska i prostorna raspodjela signala na liniji; refleksije.
Obavezna literatura:
1. Osnovi teorije mreža V. Naglic Sveučilišna naklada 1992
Preporučena literatura:
2. Basic Network Theory with Computer Applications J. Vlach Van Nostrand 1992
3. Linear Circuit Analysis A. M. Davis Brooks/Cole, Pacific Grove, CA, USA 1998
4. Circuits A. B. Carlson Brooks/Cole, Pacific Grove, CA, USA 2000
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Matematika 2
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu