Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Signali i sustavi
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Branko Jeren
Prof. dr. sc. Damir Seršić
Izvođači: Doc. dr. sc. Mato Baotić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Damir Ilić ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Dražen Jurišić ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Igor Lacković ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Ivan Leniček ( Predavanja )
dr. sc. Marko Subašić ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Radovan Zentner ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Ivan Đurek ( Predavanja )
Opis predmeta: U ovom predmetu korišten je algoritamski pristup signalima i sustavima tako da studenti stječu temeljna znanja potrebna u računarstvu, komunikacijama, automatici, elektronici i elektrotehnici. Student stječe znanja slijedećih cjelina. Signali kao funkcije. Sustavi kao funkcije. Memorijski sustavi. Model sustava s varijablama stanja. Diskretni i kontinuirani signali. Odzivi linearnih diskretnih sustava. Odzivi linearnih kontinuiranih sustava. Prijenosne funkcije i frekvencijske karakteristike. z ? transformacija. Temeljne strukture u realizaciji linearnih sustava. Frekvencijska analiza vremenski kontinuiranih signala. Frekvencijska analiza vremenski diskretnih signala. Svojstva Fourierove transformacije diskretnih signala. Digitalna obradba kontinuiranih signala. Diskretna Fourierova transformacija.
Obavezna literatura:
1. Structure and Interpretation of Signals and Systems E.A.Lee, P.Varaiya A.Wesley 2003
2. Signali i sustavi H. Babić 1996
5. Signali i sustavi zbirka zadataka T. Petković, B. Jeren i ostali 2004
Preporučena literatura:
3. Signals and Systems A.V. Oppenheim and A.S. Willsky, with S.H. Nawab Prentice-Hall 1997
4. Linear Systems and Signals B. P. Lathi Oxford University Press 2004
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu