Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Antene
Kratica: RKP14O8Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Juraj Bartolić
Izvođači: mr. sc. Siniša Škokić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Parametri antena: polarizacija, dijagram zračenja, impedancija i međuimpedancija, usmjerenost, dobitak, efektivna površina i duljina, temperatura šuma. Osnovni teoremi i njihove primjene. Elementarni izvori zračenja. Aproksimacije pri izračunavanju polja, blisko i daleko polje. Skup točkastih izvora zračenja. Pravilni i nepravilni nizovi. Analiza i sinteza niza. Pravokutni otvor s dvije nezavisne ortogonalne raspodjele. Veza usmjerenosti i otvora lijevka. Reflektorske antene s paraboličnim, ravnim, kutnim i dvostrukim reflektorom. Leća antene. Širokopojasne antene. Jednoslojne i višeslojne antene u mikrotrakastoj tehnici, načini pobude za linearnu i kružnu polarizaciju.
Obavezna literatura:
1. L. Diaz, T. Milligan: Antenna Engineering Using PhysicalOptics: Practical CAD Techniques and Software, Artech House, 1996.
2. E. Zentner: Radiokomunikacije, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
3. K. Fujimoto, J. R. James: Mobile Antenna Systems Handbook, Artech House, 1994.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu