Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Elektronika 2
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Željko Butković
Prof. dr. sc. Adrijan Barić
Prof. dr. sc. Julijana Divković Pukšec
Izvođači: Vladimir Čeperić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Mario Križan dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Tvrtko Mandić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Mario Perić ( Laboratorijske vježbe )
Mirko Poljak dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Sanja Žonja dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Diferencijska pojačala, diferencijsko i zajedničko pojačanje, faktor potiskivanja, prijenosna karakteristika. Pojačala snage u klasama A, B i AB. Frekvencijska karakteristika pojačala, analiza na niskim i visokim frekvencijama. Svojstva pojačala s negativnom povratnom vezom, načini spajanja povratne veze, analiza pojačala s povratnom vezom. Stabilnost pojačala s povratnom vezom, analiza stabilnosti, frekvencijska kompenzacija. Sinusni oscilatori, relaizacija primjenom pozitivne povratne veze, tipične izvedbe sinusnih oscilatora. Integrirani analogni sklopovi, operacijska pojačala, integrirani stabilizatori.
Obavezna literatura:
1. Elektronički sklopovi P. Biljanović Školska knjiga, Zagreb 1989
2. Microelectronic Circuits, 4th ed. A.S. Sedra, K.C. Smith Oxford University Press 1998
3. Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 4th ed. P.R. Gray, P.J. Hurst, S.H. Lewis, R.G. Meyer John Wiley & Sons, 2001
4. Elektronika 2, Ž. Butković; Interna skripta, FER, Zagreb 2007
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Elektronika 1
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu