Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računalne metode u modernoj fizici
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Dubravko Horvat ( Predavanja )
Opis predmeta: Povijesni pregled stanja fizike u pred-moderno doba. Zakoni zračenja. Kvantna fizika. Postulati kvantne mehanike. Jednodimenzionalni, dvodimenzionalni i tridimenzionalni kvantnomehanički problemi. Aproksimativne metode. Molekularne veze. Klasična i kvantna statistika. Toplinska, električna i magnetska svojstva materijala, klasični i kvantno-teorijski opis. Uvod u supravodljivost. Solitoni: klasični i kvantni, moguće primjene u računarstvu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Quantum Mechanics Fundamentals and Applications to Technology J. Singh J. Wiley & Sons, New York 1997
2. Applied Quantum Mechanics A.F.J. Levi Cambridge University Press, Cambridge 2003
3. Quantum Mechanics for Applied Phyisics and Engineering A. T. Fromhold, Jr. Academic Press, New York 1981
4. Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija T. Petković Školska knjiga, Zagreb 2005
5. Elektromagnetske pojave i struktura tvari P.Kulišić,V.Lopac Školska knjiga, Zagreb 1991
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Fizika 2
Položen : Matematika 2
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu