Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Napredni modeli i baze podataka
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mirta Baranović
Izvođači: dr. sc. Lidia Rovan ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj je ovog kolegija upoznati studente s najnovijim tehnologijama u području baza podataka i njihove primjene, kao što su objektne baze podataka, objektno-relacijske i XML baze podataka. Kolegij je usmjeren prema naprednim aplikacijama temeljenim na polustrukturiranim podacima, multimedijskim, prostorno-vremenskim podacima te strukturama podataka korištenim u području bioinformatike, medicine, genetike i ostalim aplikacijama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Database Management Systems Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke McGraw-Hill
2. XML Data Management Akmal B. Chaudhri, Awais Rashid, Roberto Zicari Addison-Wesley 2003
3. Spatio-Temporal Databases Timos Sellis, Andrew U. Frank, Stephane Grumbach, Ralf Hartmut Guting, Manolis Koubarakis Springer 2003
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu