Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizika materijala
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Petković
Prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Prof. dr. sc. Vesna Borjanović
Izvođači:
Opis predmeta: Prijelaz iz klasične u kvantnu teoriju. Uvodna poglavlja kvantne mehanike: postulati, rješenja Schrödingerove jednadžbe, vezanje potencijalnih jama, elektronske orbitale. Kvantnomehanički harmonički oscilator. Klasična i kvantna statistička fizika: Maxwell-Boltzmannova, Fermi-Diracova i Bose-Einsteinova razdioba. Slobodni i kvazislobodni elektronski plin, fononska teorija, toplinska svojstva materijala. Teorija vrpci za kristalnu rešetku, Brillouinove zone, Fermijeva ploha. Kvantna teorija poluvodičkih struktura. Električna svojstva dielektrika, kvantnomehanički opis polarizacije. Magnetska svojstva materijala, dijamagnetizam, paramagnetizam i feromagnetizam. Niskotemperaturna supravodljivost, BCS teorija, Josephsonov efekt, SQUID-ovi. Visokotemperaturna supravodljivost. Primjene supravodiča u tehnici. Svjetlovodne niti i primjene u fotoničkoj tehnici. NMR i primjene u tehnici i medicini. Sinkrotronsko zračenje. Osnove nano-znanosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Riješeni primjeri i zadaci iz fizike materijala M. Baće, L. Bistričić, V. Borjanović, D. Horvat, T. Petković Recenzirani udžbenik, u tisku 2005
2. Uvod u električna i magnetska svojstva materijala V. Knapp i P. Colić Školska knjiga, Zagreb 1997
3. The Solid State H. M. Rosenberg Oxford Science Publications, Oxford, 3. izd. 1989
4. Quantum Mechanics Fundamentals and Applications to Technology J. Singh J. Wiley & Sons, New York 1997
5. Predavanja iz fizike materijala T. Petković FER, Zagreb 2004
6. Uvod u fiziku čvrstog stanja V. Šips Školska knjiga, Zagreb 1991
7. Modern Physics J. W. Rohlf J. Wiley & Sons, New York 1994
8. Quantum Mechanics for Applied Phyisc and Engineering A. T. Fromhold, Jr. Academic Press, New York 1981
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu