Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove izrade PHP aplikacija
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: mr. sc. Marko Čupić ( Predavanja )
Opis predmeta: Pojam Web aplikacije. Struktura HTML dokumenta. Uporaba tablica i formulara u HTML-u. Osnove jezika PHP. Dinamičko generiranje HTML dokumenata jezikom PHP.
Osnove relacijskih baza podataka kroz primjer baze MySql. Rad s administracijskim sučeljem phpMyAdmin. Pristup bazi podataka kroz jezik PHP. Dinamičko
generiranje HTML dokumenata temeljem podataka iz relacijske baze. Modularizacija PHP aplikacija. Generiranje korisničkog sučelja web aplikacije uporabom sustava
predložaka (sustav smarty). Dodatne tehnologije. AJAX.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Žuri Goran: "Materijali za predavanja", 2009.
2. Rasmus Lerdorf, Kevin Tatroe, Peter MacIntyre. Programming PHP. O'Reilly, 2006
3. Practical PHP Programming, wiki stranice
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu