Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematička logika i izračunljivost
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Mladen Vuković
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij se sastoji od tri dijela. U prvom dijelu obrađuje se klasična logika sudova. Naglasak je na razlikovanju sintakse i semantike, te prvi dio služi kao uvod i motivacija za drugi dio u kojem se razmatra logika prvog reda. U tom dijelu se posebno ističe neodlučivost logike prvog reda, te se naglašava nužnost definicije pojma algoritma. U trećem dijelu razmatraju se osnove teorije izračunljivosti. Kao osnovni model izračunavanja razmatraju se RAM-strojevi. Definira se klasa parcijalno rekurzivnih funkcija, te dokazuje da je jednaka klasi svih RAM-izračunljivih funkcija. To je motivacija za iskazivanje Churchove teze.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Matematička logika;M. Vuković;Profil;2009
2. Izračunljivost; M.Vuković;web-izdanje;2007
Preporučena literatura:
3. Mathematical Logic;R. Cori, D. Lascar;Oxford Un. Press;2000
4. Introduction to the Theory of Computation;M. Sipser;PWS Pub. Company;1997.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu