Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Alati za razvoj digitalnih sustava
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 6(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mladen Vučić
Izvođači: dr. sc. Goran Molnar ( Predavanja, Laboratorijske vježbe )
Marko Butorac dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Trendovi u razvoju složenih digitalnih sustava. Razvoj digitalnih sustava pomoću jezika za
opis sklopovlja (HDL). Hijerahijski dizajn. Modeliranje elemenata i toka podataka. HDL
model; sučelje i unutrašnja građa. Dizajn digitalnog sustava; referentni model, ispitno
okruženje, fizički ostvariv model. Sučelje modela prema razvojnoj okolini. Organizacija koda.
Praktični aspekti sinteze sklopovlja pomoću HDL jezika. Implementacija. Funkcijska i
vremenska simulacija modela implementiranog sklopa. Specifičnosti projektiranja
kombinacijskih i sekvencijalnih funkcija. Dizajn logičkih automata primjenom HDL jezika.
Sklopovske izvedbe sustava za digitalnu obradu signala. Arhitekture novih generacija
programabilnih logičkih sklopova (CPLD) i polja (FPGA). Pregled suvremenih tehnologija
izvedbe, načina konfiguriranja i verifikacije. Intelektualno vlasništvo. Razvojni sustavi i alati.
Primjer dizajna.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mladen Vučić, Goran Molnar (2003). Alati za razvoj digitalnih sustava - Materijali za predavanja I, II i III, FER
2. Marko Butorac, Goran Molnar, Mladen Vučić (2009). Alati za razvoj digitalnih sustava - Upute za praktični rad I, FER
3. Peter J. Ashenden (2008). The Designers Guide to VHDL, Morgan Kaufmann
4. Pong P. Chu (2008). FPGA Prototyping by VHDL Examples: Xilinx Spartan-3 Version, John Wiley and Sons
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu