Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Obrada signala u komunikacijama
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 12(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mladen Vučić
Izvođači: dr. sc. Goran Molnar ( Predavanja )
Opis predmeta: Modeliranje prijenosnih sustava. Mjerenje svojstava prijenosnih sustava. Prijenos u
osnovnom i transponiranom frekvencijskom području. Multipleks. Kontinualne modulacije.
Koherentna i nekoherentna detekcija. Obrada realnih i kompleksnih signala. Hilbertova
transformacija. Analitički signal. Kompleksna ovojnica. Osnovna građa prijemnika.
Programski definiran prijemnik. Obrada signala u programski definiranim prijemnicima.
Digitalna množila, CIC decimatori i interpolatori, filtri i demodulatori. Implementacija
postupaka za formiranje i prijem moduliranih signala na DSP procesorima i namjenskom
digitalnom sklopovlju. Mjera kvalitete prijenosa. Pulsno kodne modulacije. Prijenos pulseva
u osnovnom i transponiranom frekvencijskom području. Optimalan prijemnik. Vjerojatnost
pogrešne detekcije bita i simbola. Preslušavanje između simbola (ISI) i njegovo uklanjanje.
Korekcija nesavršenosti kanala. Signali u vektorskom prostoru. Gram-Schmidt
ortogonalizacija. Digitalni modulacijski postupci. Sinkronizacija takta u prijenosnim
sustavima. Frekvencijski multipleks s ortogonalnim podnosiocima (OFDM). Primjeri žičnih i
bežičnih komunikacijskih sustava. Upotreba Matlaba u modeliranju i analizi
komunikacijskih sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mladen Vučić (2009). Obrada signala u komunikacijama - Materijali za predavanja, FER
2. S. Haykin (2009). Communication Systems, Yohn Wiley & Sons, Inc
3. John G. Proakis (2009). Digital Communications McGraw-Hill 2001, McGraw-Hill
4. Marvin K. Simon, Sami M. Hinedi, William C. Lindsey (2004). Digital Communication Techniques: Signal Design and Detection, Prentice Hall
5. Hwei P. Hsu (2002). Theory and Problems of Analog and Digital Communications, McGraw-Hill
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Slučajni procesi u sustavima
Položen : Digitalna obradba signala
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu