Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Senzorske tehnologije
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Cifrek
Izvođači: Željka Lučev ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Studenti se upoznaju s podjelom osjetila (senzora), fizikalnim načelima pretvorbe mjerne
veličine u električki signal te tehnologijama izrade osjetila. Za pojedina osjetila komentiraju
se statičke i dinamičke karakteristike, izvedbe, norme i primjene.
Okvirni sadržaj: Definicija i podjela osjetila (senzora). Fizikalna načela pretvorbe mjerne
veličine u električki signal. Tehnologije izrade osjetila. Poluvodička i MEMS tehnologija.
Osjetila temeljena na površinskom akustičkom valu. Nanotehnologija. Osjetila temperature.
CCD. Optička osjetila. Osjetila ionizirajućeg zračenja. Osjetila pomaka, brzine, ubrzanja i
nagiba. Osjetila sile, momenta i naprezanja. Osjetila tlaka, protoka i razine. Osjetila
magnetskog polja. Osjetila vlage i mokrine. Elektrokemijska osjetila. Mjerenje koncentracije
plinova. Biosenzori.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. J. Fraden (2010). Handbook of Modern Sensors, Physics, Designs and Applications, Springer-Verlag
2. Ivan Piljac (2010). Senzori fizikalnih veličina i elektroanalitičke metode, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu
3. H.-R. Trankler, E. Obermeier (1998). Sensortechnik, Handbuch fur Praxis und Wissenschaft, Springer-Verlag
4. J. G. Webster (1998). The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook, CRC Press
5. Liptak, B. G., editor-in-chief (2003). Instrument Engineers Handbook, 4th edition: Process Measurement and Analysis, CRC Press
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu