Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Digitalna obradba signala
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Branko Jeren
Prof. dr. sc. Davor Petrinović
Izvođači:
Opis predmeta: Razvoj teorije digitalne obradbe signala paralelno s razvojem digitalnih računala, omogućio je pojavu potpuno novih elektroničkih sustava s izuzetno širokim područjem primjene, kod kojih se obradba provodi računalom i to na vremenskim uzorcima ulaznih signala. Predmet obrađuje: vremenski diskretni signali i Fouirerova transformacija; uvod u DOS i digitalne filtre; analogni električni filtri; projektiranje filtara s konačnim impulsnim odzivom (FIR); optimalni FIR filtri; projektiranje filtara s beskonačnim impulsnim odzivom (IIR); frekvencijske transformacije u Z-domeni; obradba signala u blokovima i obradba uzorak po uzorak; FIR i IIR filtarske strukture; kvantizacija koeficijenata filtra; brza Fourierova transformacija; višetaktna digitalna obradba signala; uvod u digitalnu obradbu govora i digitalnu obradbu slike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. DIGITAL SIGNAL PROCESSING: a Computer-Based Approach S. K. Mitra McGraw-Hill Co. Inc. 1998
2. Discrete-Time Signal Processing A. V. Oppenheim, R. W.Schafer Prentice Hall 1992
5. Digitalna obradba signala - Upute za laboratorijske vježbe D. Petrinović, D. Petrinović, R. Bregović, H. Babić. i B. Jeren FER-ZESOI 2003
Preporučena literatura:
3. Introduction to Signal Processing Sophocles J. Orfanidis Prentice Hall 1995
4. Introduction to Digital Signal Processing John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis Prentice Hall 1998
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu